PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.66 din data de 26 aprilie 2017 privind modificarea si completarea HCL 88/ 2014 prin infiintarea a doua trasee noi

Nr. 66/2017 back

HOTĂRÂREA NR.66
din data de 26 aprilie 2017

-privind modificarea si completarea HCL 88/ 2014 prin infiintarea a doua trasee noi:
Linia Centrala , Linia Nord-Sud si Reconfigurarea traseului existent Linia Industriilor, pentru transportul public local prin curse regulate in municipiul Fagaras
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , intrunit in sedinta ordinară,

Vazand referatul nr.11.415/20.04.2017 al Compartiment acorduri, autorizații, liberă inițiativă, comercial, activitate de transport în comun și taxi din cadrul Primariei Municipiului Fagaras,
Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Avand in vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, Ordonanta 27/2011 privind transporturile rutiere, Ordinul 263/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, normelor cadru si Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 – 2020 aprobat prin HCL nr. 140/31.10.2016, prin care se prevedeexistenta a 3 (trei) trasee pentru transportul public local de personae,
Tinand cont de prevederile art. 36. alin (2), lit. ,,c" lit. ,,d", alin. (5) si alin. (6) lit. ,,a" pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. ,,b" Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,

 
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea HCL 88/ 2014 – Anexa 1 la caietul de sarcini, prin infiintarea a doua noi trasee care va avea urmatorul continut:
o „Linia Centrala" : Zona Industriala Vlad Tepes – Str. Doamna Stanca – Bd. Unirii – Centru – Str. Tabacari – Str. Tudor Vladimirescu – Kaufland.
o „Linia Nord-Sud" : Str. Ghe. Doja (Cartier Galati) – Str. Podului – Str. Mihai Viteazu – Centru – Bd. Unirii – Str. Negoiu – Gară – Zona industrială (mase plastice) – Gară – Str. Negoiu – Str. 13 Decembrie – Str. Teiului – Bd. Unirii – Str. Mihai Viteazu – Str. Ghe. Doja – cartierul Galati.
o „Linia Industriilor" : Centru – Bd. Unirii – Str. Tabacari – Str. Campului Nou – Str. Negoiu – Gară – Str. Ion Creanga – Str. Mircea Eliade – Str. Ciocanului – Soseaua Combinatului – Str. Trandafirilor – Str. Ghioceilor – Str. Doamna Stanca – Bd. Unirii – Centru
Art. 2. Programul de circulatie pentru cele trei trasee va fi urmatorul:
prima plecare de la cap de linie – ora 5,25
ultima cursa – ora 21,30
sambata, duminica si sarbatorile legale se va intocmi un program de comun accord in functie de sezon si solicitari,
frecventa curselor va fi la interval de 1,00 ora, cu posibilitatea modificarii in functie de solicitarile existente.
 
Programul de circulatie stabilit potrivit art. 2 va fi aprobat de Primarul Municipiului Fagaras.
Dotare mijloace de transport
- autobuz M 3 26 locuri pe scaune + 45 locuri in picioare 2 buc
- microbuz M 2 20 locuri pe scaune 1 buc
Art. 3. Pe traseele nou infiintate vor fi amenajate statii pentru urcarea/coborarea calatorilor, semnalizate corespunzator, conform prevederilor din Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 – 2020, care vor putea suferii modificari ca urmare a solicitarilor calatorilor.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul prin: Compartiment acorduri, autorizații, liberă inițiativă, comercial, activitate de transport în comun și taxi Directia de Administratie Publica Locala, Politia Locala Fagaras si Politia Municipiului Fagaras.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                                  Secretarul municipiului,
                                                                                                                                                    LAURA ELENA GIUNCA
 

Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
- 1 ex. Dosar de ședință
- 1 ex.Colecție
- 1 ex. Prefectura
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex. D.A.P.L.
- 1 ex. Colectie
- 1 ex. Politia Locala
- 1 ex Politia Municipiului Fagaras
- 1 ex. Arhitect Sef
- 1 ex. Solicitanti
- 1 ex. Compartiment acorduri, autorizații, liberă inițiativă, comercial, activitate de transport în comun și taxi