PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.67 din data de 26 aprilie 2017 privind trecerea in patrimoniul consiliului local al municipiului Fagaras a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investitii ()

Nr. 67/2017 back

HOTĂRÂREA nr.67
din data de 26 aprilie 2017

-privind trecerea in patrimoniul consiliului local al municipiului Fagaras a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea captarii si a aductiunilor pentru Municipiul Fagaras - CL 10" – in valoare de 15.413.682,92 lei
Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in sedinta ordinara,

Vazand referatul nr.7141 din 07.03.2017 al Biroului Achizitii si investitii privind propunerea de trecere in patrimonial municipalitatii a mijloacelor fixe aferente "Reabilitarea captarii si a aductiunilor pentru Municipiul Fagfaras - CL 10",a HCL nr.47din 2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Fagaras in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Asociatia de Apa "Sibiu ,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al . Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
In conformitate cu prevederile alin (8) ,art. 43 , cap. V " Finantarea serviciilor de utilitati publice " din Legea nr. 51/08.03.2006, servicii comunitare de utilitati publice , actualizata prin care tarifele pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice se aproba prin hotarari ale autoritatile deliberative ale unitatilor administrative – teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice , in numele sip e seama unitatilor administrative –teritoriale membre,
In conformitate cu prevederile art. 16,alin.3 ,lit.d) si art. 21 ,alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Asociatia de Apa " Sibiu,
In temeiul art . 36 al. 2 lit d, alin 6 lit . a pct. 14 si ale art. 45 alin 1, art .115 alin 1 lit b. din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aproba trecerea in patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Fagaras a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea captarii si a aductiunilor pentru Municipiul Fagfaras - CL 10" – in valoare de 15.413.682,92 lei.
Art.2.- Cu ducerea la la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul municipiului Fagaras prin Directia Buget-Finanțe și Biroul Achizitii si investitii .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                             Secretarul municipiului,
                                                                                                                                            LAURA ELENA GIUNCA
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica :
1ex. Dosar de sedinta
1ex. Colectie
1ex Prefectura
1ex. Primar
1ex Secretar
1ex Directia Buget-Finanțe
1ex.Biroul Achizitii si investitii
1 ex 1ex. Afisare