PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.68 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobarii de săpăură si conditiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului

Nr. 68/2017 back

HOTĂRÂREA nr. 68
din data de 26 aprilie 2017

-privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobarii de săpăură si conditiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Fagaras
Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit în ședință ordinară,

Analizand referatul nr. 8.638 din 21.03.2017 al Biroului achizitii- investitii . privind aprobarea regulamentului privind eliberarea aprobarii de săpătură si conditiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Fagaras,
Vazand avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Avand in vedere prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata de OUG 13/2008, a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, a OG 43/1997 privind regimul drumurilor, a OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
In temeiul art.36,alineatul 2 lit. c si lit. d, alin. 6, lit. a pct. 9, pct. 11 si pct. 13, art. 45 alin. 1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Regulamentul privind eliberarea aprobarii de săpătură si conditiile de refacere a infrastructurii, pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Fagaras, anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba metoda de refacere a infrastructurii domeniului public si/sau privat al Municipiului Fagaras, anexa nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba structura de refacere a infrastructurii in cazul lucrarilor de sapatura pentru utilitatile executate pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Fagaras, anexa 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba tarifele pentru folosirea domeniului public prevazute in anexa nr.4, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.5 Se aproba modelul cererii pentru obtinerea avizului de principiu, anexa 5, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.6 Se aproba modelul pentru avizul de principiu, anexa 6, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.7 Se aproba modelul cererii de aprobare sapatura pentru lucrari tehnico edilitare, anexa 7, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.8 Se aproba modelul aprobarii de sapatura pentru lucrari tehnico edilitare, anexa 8, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.9 Se aproba modelul aprobarii de sapatura pentru interventii in regim de urgenta, anexa 9, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.10 Prevederile prezentului regulament se aplica in egala masura tuturor lucrarilor de refacere a infrastructurii domeniului public/privat al Municipiului Fagaras, inclusiv pentru lucrarile de refacere care afecteaza infrastructura aflata in perioada de garantie.
Art.11 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredinteaza Primarul Municipiului Făgăraș, prin Arhitect Sef, Birou Achizitii-Investitii, Compartimentul monitorizare servicii de utilitate publica, Politia Locală Făgăraș.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                                Secretarul municipiului,
                                                                                                                                                 LAURA ELENA GIUNCA 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica :
1ex Dosar sedinta
1ex Colectie
1ex Prefectura
1ex Primar
1ex Secretar
1ex Serviciul Venituri bugetare
1ex Arhitect sef
1ex Birou achizitii si investitii
1ex Urbanism
1ex Politia Locală Făgăraș