PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.69 din data de 26 aprilie 2017 privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş, Cartierul Negoiu

Nr. 69/2017 back

HOTĂRÂREA NR.69
din data de 26 aprilie 2017

privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş, Cartierul Negoiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta cu nr. 10728 din data de 11.04.2017, prin care se propune scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare din Municipiul Făgăraş, Cartierul Negoiu, suprafeţe cuprinse în inventarul domeniului public, atestat prin HG. 972/2002,
Tinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Tinând cont de prevederile la H.C.L.53 din data de 30.08.2017 - privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Făgăraş, Lege nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală precum şi prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
Văzând prevederile art.36, alin. (2), lit. (c) şi alin. (5), lit. (b), art.123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
În temeiul art. 45, alin. (3) şi art.115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,
 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş - Cartierul Negoiu, după cum urmează:
Cartierul Negoiu - locurile 1-448 aferente blocurilor: BL. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 1 bis, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12A, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20,
Art.2. Durata contractului de închiriere este de 3 ani, fără a afecta destinaţia de parcare.
Art.3. Tariful de bază în parcările de reşedinţă este de 50 lei/an, cu posibilitatea aplicării fragmentat pe perioade mai mici.
Art. 4.Tarifele de bază pot fi actualizate anual prin H.C.L, totodată vor fi aprobate şi scutiri sau reduceri de tarif parcare pentru diferite categorii de persoane.
Art. 5. Pentru atribuirea locurilor de parcare prin licitaţie publică cu strigare, saltul de supralicitare se stabileşte la valoarea de 10% din preţul de bază.
Art .6. Se aprobă modelul contractului de închiriere a locului de parcare de reşedinţă în suprafaţa de 13,75 mp., iar taxa folosintă teren se calculează potrivit HCL nr. 173 din data de 22.12.2016- privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, astfel:
Cartierul Negoiu zona B - 0,52 lei /mp.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                             Secretarul municipiului,
                                                                                                                                               LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
 
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Direcţia Buget-Finante
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Compartimentului evidenta patrimoniu
-1 ex. Afişare.