PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.70 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Club Sportiv ” NOSTRESS”

Nr. 70/2017 back

HOTĂRÂREA nr.70
din data de 26 aprilie 2017

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Club Sportiv " NOSTRESS" în vederea desfășurării evenimentului sportiv de ciclism "Bike&Like – Turul Ciclist al Țării Făgărașului 2017" și a acordului de parteneriat
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul nr.10.552/10.04.2017 a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Făgăraș prin care se propune aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Club Sportiv “ NOSTRESS” în vederea desfășurării evenimentului sportiv de ciclism “Bike&Like – Turul Ciclist al Țării Făgărașului 2017,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
?inînd seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b) și c) și ale alin.5, lit.a) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, de prevederile art.6, alin.4 din Legea 52/2003 privind transparența decizională,
În temeiul art.45 alin.2 lit.f), art.45 alin.3 și al art.115 alin.1 lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Făgăraș cu Asociația Club Sportiv " NOSTRESS" cu sediul în București, str. Silvestru nr.15, sector.2, legal reprezentată de Preda Mihai-Laurențiu, CNP 1740802293161, în calitate depreședinte, în vederea desfășurării evenimentului sportiv de ciclism "Bike&Like – Turul Ciclist al Țării Făgărașului 2017", în perioada 27-28 mai 2017, în municipiul Făgăraș și împrejurimi.
Art.2 Se aprobă modelul acordului de parteneriat, conform Anexei 1, ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3..Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe, primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea acordului de parteneriat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                                Secretarul municipiului,
                                                                                                                                                LAURA ELENA GIUNCA

 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.Asociația Club Sportiv " NOSTRESS"
-1ex.Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Făgăraș