PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.71 din data de 26 aprilie 2017 privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș pe de o parte, cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov pe de altă parte

Nr. 71/2017 back

HOTĂRÂREA NR.71
din data de 26 aprilie 2017

 
- privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș pe de o parte, cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov pe de altă parte, în vederea desfășurării Concursului Național de Istoria și Tradițiile Rromilor în perioada 28-30 aprilie 2017 la Brașov și alocarea de la bugetul local a sumei de 17.600 lei
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul nr. 8478 din 11.04.2017 prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraş cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, în vederea sustineri financiare pentru buna desfasurare a Concursului Național de Istoria și Tradițiile Rromilor în perioada 28-30 aprilie 2017 la Brașov, prin alocare de la bugetul local a sumei de 17.600 lei, din capitolul bugetar Titlu IX, alte cheltuieli,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art.1949-1954 Cod civil,
În temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art.115, alin.1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c şi alin.6, lit.a, pct.4 şi ale art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:
.
Art.1. Se aproba ca oportună asocierea Municipiului Făgăraș, pe de o parte cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov pe de altă parte, cu sediul în Municipiul Brașov,str. Șirul Gheorghe Dima nr.4, telefon 0268/415104, având cod fiscal 4384290, reprezentată legal prin prof. Mirela Blemovici, Inspector Școlar General în vederea sustinerii financiare a Concursului Național de Istoria și Tradițiile Rromilor în perioada 28-30 aprilie 2017 la Brașov.
Art.2. Asocierea prezentată la art.1, se face pentru o perioada de 3 zile, începând cu data semnării contractului de asociere.
Art.3. Se aprobă proiectul contractului de asociere, conform anexei nr.1 parte integrată la prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcţia Buget-Finanțe .
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                        Secretarul municipiului,
                                                                                                                                          LAURA ELENA GIUNCA

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.Direcţia Buget-Finanțe