PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.72 din data de 26 aprilie 2017 privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș pe de o parte și Liceul Tehnologic “Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș, pe de alta parte

Nr. 72/2017 back

HOTĂRÂREA NR.72 din data de 26 aprilie 2017
- privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș pe de o parte și Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Șenchea" Făgăraș, pe de alta parte în vederea organizării și desfășurării evenimentului "Campion pentru Sănătate” în perioada 1-4 iunie 2017
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul nr. 10681 /11.04.2017 al Compartimentului Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraş cu Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea, în vederea desfășurării evenimentului "Campion pentru Sănătate" în perioada 1-4 iunie 2017, la Baza Sportivă a Municipiului Făgăraș,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
?inând seama de faptul ca prin acest contract nu sunt cheltuiți bani din bugetul local,
Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art.1949-1954 Cod civil,
În temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art.115, alin.1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c şi alin.6, lit.a, pct.1, pct.5, pct.6 şi pct.9, ale art.124, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ca oportun și de interes local organizarea evenimentului "Campion pentru Sănătate" în perioada 1-4 iunie 2017, la Baza Sportivă a Municipiului Făgăraș.
Art.2. În vederea realizării evenimentului se aprobă asocierea Municipiului Făgăraș, pe de o parte cuLiceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea, pe de altă parte, cu sediul în Făgăraș, Vlad Țepeș, Nr.11 B, reprezentat legal prin dl. Aurel Paler în calitate de director, în vederea organizării și realizării evenimentului prevazut la Art. 1.
Art.3. Asocierea prezentată la art.2, se face pentru o perioada de patru zile, începând cu data semnării contractului de asociere, aportul municipiului fiind punerea la dispoziție a Bazei Sportive a cărui proprietar este, în vederea desfășurării evenimentului sportiv dedicat copiilor.
Art.4. Se aprobă proiectul contractului de asociere, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă notificarea CSM privind perioada 1-4 iunie 2017 când se va desfășura evenimentul dedicate copiilor.
Art.6. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                              Secretarul municipiului,
                                                                                                                            LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj