PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.74 din data de 26 aprilie 2017 privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa

Nr. 74/2017 back

HOTĂRÂREA NR.74
din data de 26 aprilie 2017

- privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa .
Consiliul Local al Municipiului Fagaraş, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul Secretarului Municipiului Făgăraş privind alegerea preşedintelui de şedinţă,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Văzând prevederile art.35 alin. (1), art.41, art.47 din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată,
Ţinând seama de art.9 din HCL.nr.82/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş,
Având în vedere prevederile art.9 din O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) şi art.115, alin.1, lit.b.din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Domnul consilier MĂNDUC CONSTANTIN SORIN se alege ca preşedinte de şedinta, în luna MAI 2017 , pentru a conduce şedinţele Consiliului Local al Municipiului Făgăraş şi a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna MAI 2017.
Art.2. În caz de forţă majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, vor fi conduse de către domnul consilier MOGOȘ REMUS MIRON, în calitate de preşedinte de şedinţă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                                           LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru și o abținere.
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.celor in cauza