PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.75 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea rezultatelor evaluării pentru activitatea desfasurata in anul 2016 a managementului Muzeului Tarii Fagarasului

Nr. 75/2017 back

HOTĂRÂREA nr.75
din data de 26 aprilie 2017

- privind aprobarea rezultatelor evaluării pentru activitatea desfasurata in anul 2016 a managementului Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat", instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Făgăraş
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul Compartimentului resurse umane nr.10.759/2017 prin care se propune aprobarea rezultatelor evaluării pentru activitatea desfasurata in anul 2016 a managementului Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat",
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Raportul final al Comisiei de evaluare privind stabilirea rezultatelor evaluării managementului la Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat",
În conformitate cu art.42, alin. (4) din Ordonanţa nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 2015 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, modelul cadru al raportului de activitate, precum şi modelul-cadru al contractului de management,
În temeiul art.45, alin.(1) si art.115 alin (1) lit."b", din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicata, modificată si completată,
 
HOTĂRĂŞTE :
 
Art.1 Se aprobă rezultatele evaluării anuale pentru activitatea desfasurata in anul 2016 a managementului Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat", după cum urmează: nota finală 10.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Resurse Umane și Muzeul Tarii Fagarasului „Valer Literat" Făgăraș.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                   Secretarul municipiului,
                                                                                                                                   LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex. Compartimentul Resurse Umane
-1ex. Muzeul Tarii Fagarasului „Valer Literat” Făgăraș