PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 94 din data de 29 mai 2017 privind aprobarea inchirierii directe in conditile legii, a unui spatiu in suprafata de 86,60 mp ()

Nr. 94/2017 back

HOTĂRÂREA nr.94
din data de 29 mai 2017

-privind aprobarea inchirierii directe in conditile legii, a unui spatiu in suprafata de 86,60 mp din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.6 aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras - pentru sediu partid politic
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul Compartimentului evidenta patrimoniu, (concesiuni, inchirieri, administrare, parcari evidenta bunuri) nr. 5716 din 22.02.2017 , prin care se propune inchirierea directa a unui spatiu in suprafata de 86.60 mp situat in Fagaras, str. Republicii, nr.6 domeniul public al Municipiului Fagaras, identificat la pozitia 858 din HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, pentru desfasurarea activitatii Partidului National Liberal – Organizatia municipala Fagaras - sediu partid politic,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Privind prevederile art.12 lit.h), art.21 si ale art.26 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campanilor electorale,
Retinand prevederile anexei 8 pct.10 a HCL 173/2016 privind stabilirea impozitelor taxelor locale pe anul 201,
În temeiul art.45 alin.3 şi 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art 1. Se aprobă inchirierea directa in conditiile legii a unui spatiu in suprafata de 86,60 mp din imobilul situat in Fagaras, str. Republicii, nr.6, domeniul public al Municipiului Fagaras, identificat la pozitia 858 din HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, pentru desfasurarea activitatii Partidului National Liberal – Organizatia municipala Fagaras - sediu partid politic, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenra hotarare.
Art. 2. Inchirierea se aproba pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adițional cu jumătate din perioada aprobată inițial, urmând ca după perioada menționată în actul adițional, închirierea să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.
Art. 3. Chiria va fi de 0,50 lei/mp/luna, stabilita in baza pct.10 din anexa nr.8 la Hotararea Consiliului Local nr.173/22.12.2016.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Fagăraş, prin Compartimentul evidenta patrimoniu, (concesiuni, inchirieri, administrare, parcari evidenta bunuri).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                              Secretarul municipiului,
                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex. Compartiment evidenţă patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenţă bunuri).