PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 95 din data de 29 mai 2017 privind aprobarea dezlipirii ( dezmembrării ) imobilului proprietatea municipiului Făgăraş,domeniul public, situat în Făgăraş str.Ileni

Nr. 95/2017 back

HOTĂRÂREA nr.95
din data de 29.05.2017


-privind aprobarea dezlipirii ( dezmembrării ) imobilului proprietatea municipiului Făgăraş,domeniul public, situat în Făgăraş str.Ileni, identic cu cel înscris în CF.104661-Făgăraş cu nr.top.104661, cu suprafaţa de 38750 mp în 2 loturi de 37168 mp respectiv 1582 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,


Având în vedere Referatul cu nr. 14934 din 23.05.2017 al Serviciului de urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic, prin care se propune privind aprobarea dezlipirii ( dezmembrării ) imobilului proprietatea municipiului Făgăraş-domeniul public ,situat în Făgăraş str.Ileni identic cu cel înscris în CF.104661-Făgăraş cu nr.top.104661, cu suprafaţa de 38750 mp în 2 loturi :Lot 1 de 37168 mp respectiv Lot 2 de 1582 mp,conform documentaţiei tehnice nr.87/17.05.2017 întocmite de TUDOR IOAN MUGUREL,vizată de OCPI –BCPI Făgăraş şi inregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.14934 din 23.05.2017,.tinând cont de faptul că imobilul cu nr,cad.104661 în surafaţă de 38750 mp proprietateamunicipiului Făgăraş,domeniul public se suprapune parţial peste imobilul proprietatea d-lor STOICA NICOLAE şi NICOLETA ANGELA, im obil identic cu cel înscrisîn CF.100944-Făgăraş, cu nr.top.2460/7. în suprafaţă de 37.168 mp,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al. Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Ţinând seama de prevederile art.138-141 al Ordinului nr.700 din 9 iunie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
În temeiul art. 45 alin. (3) lit. şi 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă dezlipirea ( dezmembrarea ) imobilului proprietatea municipiului Făgăraş-domeniul public ,situat în Făgăraş str.Ileni identic cu cel înscris în CF.104661-Făgăraş cu nr.top.104661, cu suprafaţa de 38750 mp în 2 loturi :Lot 1 de 37168 mp respectiv Lot 2 de 1582 mp, conform documentaţiei tehnice nr.87/17.05.,2017 întocmite de TUDOR IOAN MUGUREL, vizată de OCPI –BCPI Făgăraş şi inregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.14934 din 23.05.2017.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Serviciul de urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                         Secretarul municipiului,
                                                                                                                              LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere
Consilieri în funcţie 19
Consilieri prezenţi - 18

Prezenta hotărâre se comunică:
1ex. dosarul de şedinţă
1ex. colecţie
1ex. Prefectură
1ex. Primar
1ex. Secretar
1ex. Serviciul urbanism,amenajarea teritoriului şi energetic
1ex.Afișare