PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 96 din data de 29 mai 2017 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras

Nr. 96/2017 back

HOTĂRÂREA NR. 96
din data de 29 mai 2017

- privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Văzând prevederile HCL nr. 3 din 24.06.2016 prin care se declara legal constituit Consiliul Local al Municipiului Fgaras,
Având în vedere referatul nr. 495/18.05.2017 întocmit de catre Politia Locala Făgăraș privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Făgăraș,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Tinând seama de prevederile art. 28 alin. (2) din Legea Politiei Locale nr. 155/2010 actualizată,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. "d", pct. 7, ale art.45 alin (1) și art.115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revoca HCL nr. 48 din 2015.
Art. 2. Se constituie Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Făgăraș, cu următoarea componență:
- Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu
- Seful Politiei Municipiului Făgăraș - Ovidiu Nicolae Stroia
- Secretar al Municipiului Făgăraș - Laura Elena Giunca
- Director Executiv Poliția Locală Făgăraș -
- Consilier local: MAZILU ALEXANDRU
- Consilier local: CLONȚ DAN VALENTIN
- Consilier local: STENGEL NORBERT
Art. 3. Comisia Locală îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 28 din Legea nr. 155/2010 privind
Poliția Locală sub directa conducere a Primarului Municipiului.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Poliţia Locală Făgăraş.

                                                                                                               Contrasemnează,
Președinte de ședință,                                                                     Secretarul municipiului,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                LAURA ELENA GIUNCA
 

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, 1 abținere.
Consilieri în funcţie-19
Consilieri prezenţi la şedinţa ordinară- 18
Prezenta hotărâre se comunică:
-1ex. Dosar de şedinţă
-1ex. Colecţie
-1ex. Prefectură
-1ex. Primar
-1ex. Secretar
-1ex. Poliţia Locală Făgăraş
-1ex. Comp.Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex. Celor în cauză
-1ex. Afişare