PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 97 din data de 29 mai 2017 privind aprobarea rectificării prin radiere, pentru fosta Grădiniță cu orar normal nr. 11 Făgăraș

Nr. 97/2017 back

HOTĂRÂREA nr.97
din data de 29 mai 2017

-privind aprobarea rectificării prin radiere, pentru fosta Grădiniță cu orar normal nr. 11 Făgăraș așa cum apare înscrisă în actele de carte funciară, a înscrisurilor de la C1 din CF nr. 103389 Făgăraș privitoare la dreptul de administrare operativă a Grădiniței de copii cu orar normal nr.11 din str. Tăbăcari, nr.11
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul cu nr. 12709/22.05.2017 prin care se propune aprobarea rectificării prin radiere a înscrisurilor de la C1 din CF nr. 103389 Făgăraș, înscrisuri privitoare la dreptul de administrare operativă a Grădiniței de copii cu orar normal nr.11 dinFăgăraș, str. Tăbăcari, nr.11,
Tinând cont de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al. Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Având în vedere prevederile art. 907-908 N.C. Civ., prevederile art. 28 alin.7, lit.b și art. 31 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, art. 94, art. 172 și art. 219 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3), art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă rectificarea prin radiere, pentru fosta Grădiniță cu orar normal nr.11, str.Tăbăcari Făgăraș așa cum apare înscrisă în actele de carte funciară, a înscrisurilor de la C1 din CF nr. 103389 Făgăraș privitoare la dreptul de administrare operativă.
Art.2: Se mandatează Primarul Municipiului Făgăraș sau o persoană împuternicită în acest sens, pentru a face demersurile necesare în fața notarului public în vederea rezolvarii situației juridice menționate la art.1.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                       Secretarul municipiului,
                                                                                                                             LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru ?i o abținere
Consilieri în funcție - 19
Consilieri prezenți - 18
 
Prezenta hotărâre se comunică:
- 1ex.Dosar de ședință
- 1ex.Colecție
- 1ex.Prefectură
- 1ex.Primar
- 1ex.Secretar
- 1ex. Compartimentul Evidență patrimoniu
- 1ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă
- 1ex.Afișare