PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29 mai 2017 privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în CF 104630 Făgăraș

Nr. 98/2017 back

HOTĂRÂREA nr.98
din data de 29 mai 2017

-privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în CF 104630 Făgăraș, proprietatea d-nei Mihali Marioara Sanda situat în Făgăraș, fostă str. M.Viteazu, nr. 46, la intersecția B-dului Unirii cu str. M.Viteazu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul cu nr. 13202/16.05.2017 prin care se propune aprobarea ca oportună si de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în CF 104630 Făgăraș, proprietatea d-nei Mihali Marioara Sanda, situat în Făgăraș, fostă str. M.Viteazu, nr. 46, la intersecția B-dului Unirii cu str. M.Viteazu, în scopul rezolvării, din punct de vedere juridic, a situației terenurilor ce vor fi amenajate de către municipiu, eliminând procedura de expropriere de utilitate publică,
Tinând cont de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al. Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, proprietatea d-nei MIHALI MARIOARA SANDA, situat în Făgăraș fostă str. M.Viteazu, nr. 46, la intersecția B-dului Unirii cu str. M.Viteazu, astfel:
- imobil teren intravilan situat în Făgăraș, fostă str. Mihai Viteazu, nr.46, în suprafață de 280 mp, înscris în CF nr. 104630 Făgăraș, nr. cadastral 933, top: 1118/1/1/1;1119/1/1/1;1120/1/1/1;1121/2/1/1/1, cu date referitoare la teren: "Altele"
Art. 2: Se aprobă demararea procedurii de evaluare a imobilului menționat la art. 1.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul prin Compartimentul evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                        Secretarul municipiului,
                                                                                                                           LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru ?i o abținere
Consilieri în funcție - 19
Consilieri prezenți - 18
 
Prezenta hotărâre se comunică:
- 1ex.Dosar de ședință
- 1ex.Colecție
- 1ex.Prefectură
- 1ex.Primar
- 1ex.Secretar
- 1ex. Compartimentul Evidență patrimoniu
- 1ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă
- 1ex.Afișare
- 1ex. d-nei Mihali Marioara Sanda