PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 99 din data de 29 mai 2017 privind aprobarea tarifelor de închiriere clădiri şi terenuri la S.C. NITROPARC S.R.L.

Nr. 99/2017 back

HOTĂRÂREA NR.99
din data de 29 mai 2017

-privind aprobarea tarifelor de închiriere clădiri şi terenuri la S.C. NITROPARC S.R.L.
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în şedinţa ordinară,

Având în vedere dispoziţiile art. 111 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, în temeiul art. 38 alin (2) lit. “i” şi “j” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi dispoziţiile Legii nr. 186/2013, privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, precum și HCL.nr. 5 din cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor al S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș din data de 25 mai 2017,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a şi ale art. 45, alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. a) Se aprobă stabilirea unui preţ minim de închiriere pentru Clădiri de 0,40 Eur/mp./lună.
b) Se aprobă stabilirea unui preţ minim de închiriere pentru Terenuri de 0,02 Eur/mp./lună.
c) Se aprobă ca investiţiile făcute de clienţi referitoare la: lucrări de conectare la utilităţi, reparaţii, îmbunătăţiri, care servesc scopului necesar şi util al locaţiunii să poată fi deduse în limita a 50% din cuantumul chiriei lunare, fără a se putea depăşi durata contractuală.
d) Se aprobă ca pentru clienţii care demarează o activitate nouă în Parcul Industrial, să poată fi acordată o perioadă de graţie de până la 90 de zile, în vederea obţinerii autorizaţiilor corespunzătoare pentru instalare şi începere efectivă a activităţii.
e) Se aprobă ca negocierea condiţiilor contractuale, a duratei contractului, precum şi a tarifelor practicate cu fiecare client să fie făcută de către conducerea executivă a societăţii, se face pe baza unei proceduri ce va fi aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș care va avea în vedere tarifele minime aprobate precum şi contextul economic actual de piaţă.
Art. 2. Se mandatează directorul SC NITROPARC SRL FĂGĂRAŞ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                          Secretarul municipiului,
                                                                                                                                LAURA ELENA GIUNCA
 

 
Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -18
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex. directorul SC NITROPARC SRL FĂGĂRAŞ