PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 100 din data de 29 mai 2017 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

Nr. 100/2017 back

HOTĂRÂREA nr.100
din data de 29 mai 2017

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Asociația DICTA și Asociația Internațională B.E.L.L. în vederea înființării unui Centru pentru copii în imobilul situat în Făgăraș, strada Republicii nr. 2
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul nr.15028/24.05.2017 prin care se propune aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş (instituție publică), Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu (persoană juridică de drept privat și utilitate publică), Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș (instituție publică), Asociația DICTA (organizație neguvernamentală) și Asociația Internațională B.E.L.L. (organizație neguvernamentală) în vederea înființării unui Centru pentru copii situat în Făgăraş, strada Republicii, nr. 2,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură,
Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederilor art. 1949 – 1954 Cod Civil,
Avînd în vedere prevederile art.36 alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.f), ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă asocierea Municipiului Făgăraş cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Asociația DICTA și Asociația Internațională B.E.L.L. în vederea înființării unui Centru pentru copii în imobilul situat în Făgăraș, strada Republicii nr. 2, care va oferi servicii de terapie pentru copiii cu dizabilități precum și servicii educaționale bazate pe aplicarea metodei Montessori.
Art.2.Se aprobă Contractul de asociere între Municipiul Făgăraș, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Asociația DICTA și Asociația Internațională B.E.L.L., conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Activitatea centrului pentru copii menționat in art. 1 se va desfășura în spații delimitate conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.4 Municipiul Făgăraș va contribui cu resurse umane și/sau financiare în limitele bugetare anuale aprobate cu această destinație prin hotărârea Consiliului Local conform Anexei 3 la prezenta hotărâre.
Art.5. Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.Se împuterniceşte domnul Gheorghe Sucaciu, Primarul Municipiului Făgăraş, pentru semnarea Contractului de asociere;
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul proiecte de finanțare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                     Secretarul municipiului,
                                                                                                                         LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -18
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex. Compartimentul proiecte de finanțare