PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 101 din data de 29 mai 2017 privind aprobarea modificării HCL nr. 44/2017, privind Calendarul Manifestărilor Cultural-Educative, Sportiv și Artistice din anul 2017

Nr. 101/2017 back

HOTĂRÂREA nr.101
din data de 29 mai 2017

- privind aprobarea modificării HCL nr. 44/2017, privind Calendarul Manifestărilor Cultural-Educative, Sportiv și Artistice din anul 2017, ce se vor desfășura pe parcursul anului 2017
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,
 
Analizând referatul Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului și Energetic nr. 13934 din 12.05.2017 prin care se propune modificarea HCL.nr.44/29.03.2017, privind propunerea de aprobare a Calendarului Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraş, în sensul că de la poziția 8 din anexa nr. 1 la HCL 44/2017 , respectiv " Ora Pământului " se diminuează suma de 250 de lei care se adaugă la poz. 14 "Ziua Energiei Inteligente",
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al. Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Ținând seama de art. 19 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, reactualizată,
Văzând prevederile art 36 alin (4) lit a și c, alin 6 lit a pct 1.3.4.5.6 și 9 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,
În temeiul prevederilor art 45 alin 3 și art 115 alin 1 lit b din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată, modificaă și completată,
 
HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/29.03.2017 privind propunerea de aprobare a Calendarului Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraş, în sensul că de la poziția 8 din anexa nr. 1 la HCL 44/2017 , respectiv " Ora Pământului " se diminuează suma de 250 lei care se adaugă la poz. 14 "Ziua Energiei Inteligente".
Art. II Toate celelalte articole rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                                  Secretarul municipiului,
                                                                                                                                       LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -18
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex. Dosarul de şedinţă
1ex. Colecţie
1ex. Prefectură
1ex. Primar
1ex. Secretar
1ex. Birou Proiecte, Achiziţii şi Investitii
1ex. Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului și Energetic
1ex. Afişare.