PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 29 mai 2017 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuintele construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte

Nr. 103/2017 back

HOTĂRÂREA nr.103
din data de 29 mai 2017

privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuintele construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului,
bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 14658/22.05.2017 prin care se propune aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate în Municipiul Fagaras, str. Cimpului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al. Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 30 din 5 aprilie 2017 - pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi Hotărârea nr. 304 din 5 mai 2017 - privind modificarae şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, al art. 31 din OUG 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, precum si art. 4, art. 6 lit. e, art. 7 si art. 20 alin 2 lit b din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,
Văzând prevederile art. 36 alin 2 lit c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată și completată,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul chiriilor pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, şi J conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate din aplicarea noii metodologii de calcul.
Art.2. Se aprobă începând cu data de 01.06.2017 cuantumului chiriilor rezultate din calcul prevăzut în anexa nr. 1.
Art.3. Se aprobă:
(1) Persoanele cu handicap grav cuprinse in anexa nr.1 la prezenta hotarare, sunt scutite de la plata chiriei pentru suprafetele cu destinatia de locuinte din fondurile ANL, conform Legii nr. 448/2006 republicata, in baza certificatului de incadrare in grad de handicap.
(2) Scutirea la plata chiriei se aplica pe perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap al persoanei in cauza.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Fagăraş, prin Arhitehtul sef şi Compartiment evidenţă patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenţă bunuri).
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                   Secretarul municipiului,
                                                                                                                     LAURA ELENA GIUNCA
 
Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -18
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex. Arhitehtul sef
-1ex. Compartiment evidenţă patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenţă bunuri).