PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 110 din data de 29 mai 2017 privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie

Nr. 110/2017 back

HOTĂRÂREA NR.110
din data de 29.05.2017

- privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş str.Tăbăcari Bl.8 Sc.A, Ap.2
 
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic cu nr. 12413 24.05.2017 prin care se propune concesionarea în baza HG 884/2004 actualizată, a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraş str.Tăbăcari Bl.8 Sc.A Ap.2, d-lui doctor BICA POPI IOAN domiciliat în Făgăraş B-dul Unirii Bl.5 Sc.A, Ap.8,
Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Văzând prevederile art.5 alin.2 din HG 884/2004, actualizată, coroborat cu art.41 alin.2 din 2 din Legea pensiilor nr.19/2000,actualizată ,alin.2 ale OG 124/1998 republicată şi actualizată, ale OUG 34/2006 ;Decizie nr.4/2008 a Colegiului medicilor şi ale art.36 alin.5 lit a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin 2 lit(c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicată, modificată și completată,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea spaţiului cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraş str.Tăbăcari Bl.8, Sc.A Ap.2 d-lui doctor BICA POPI IOAN, domiciliat în Făgăraş str.B-dul Unirii Bl.5 Sc.A Ap.5.
Art.2. Concesionarea acestui spaţiu se face numai în scopul desfăşurării de activităţi medicale.
Art.3. Preţul concesiunii (redevenţa) va fi de 1,37 euro/mp/lună ,conform Raportului de evaluare nr.13465 din 26.04.2016,intocmit de ing.dipl.ENUICĂ VIOOREL.
Art.4. Durata concesiunii va fi de 2 ani respectiv de la data de 06.06.2017 până la data de 05.06.2019.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului, prin Serviciul de urbanism,amenajarea teritoriului şi energetic.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                       Secretarul municipiului,
                                                                                                                            LAURA ELENA GIUNCA
 

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere
Consilieri în funcție - 19
Consilieri prezenți - 18
 
Prezenta hotărârea se comunică:
- 1 ex. Dosar de şedinţă
- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Instituţia Prefectului Jud.Braşov
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex Serviciul urbanism ,amenajarea teritoriului şi juridic
- 1 ex. Celui în cauză
- 1 ex Compartiment relatii cu publicul, arhivă
- 1ex Afişare.