PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA Nr. 112 din data de 13 iunie 2017 privind rectificarea prin suplimentare a bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017

Nr. 112/2017 back

HOTĂRÂREA Nr. 112
Din data de 13 iunie 2017

- privind rectificarea prin suplimentare a bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă extraordinară,

Având în vedere:
- raportul nr. 13859/13.06.2017 prin care Primarul Municipiului Făgăraş propune rectificarea prin suplimentare a bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017,
- caracterul urgent a sumelor ce se impun a fi rectificate supunem prezentul proiect de hotărâre, spre aprobare Consiliului Local,
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală modificată și completată;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă prevederile Dispoziției Primarului nr. 1062/12.06.2017 privind suplimentarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 2017, conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă suplimentarea bugetului local al Municipiului Fagaras atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă suplimentarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C"Alte cheltuieli de investiții" formular 04, cu finantare din bugetul local al Muncipiului Făgăraș, conform anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă suplimentarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, conform anexei nr.4.
Art.5. Anexele 1,2,3 și 4 fac parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic Financiar și Compartimentul Buget.
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER                                                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI
Remus Miron Mogos                                                                                    Laura Elena Giunca
 
 

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru
Consilieri în funcție – 19
Consilieri prezenți la ședința ordinară – 16
Se comunică:
Institutiei Prefectului Braşov
Consiliului Judeţean Braşov
Direcţiei Generală Regională a Fianaţelor Publice Braşov
Serviciului Trezorerie Făgăraş
Primarului Municipiului Făgăraş
Secretarului Municipiului
Direcţiei Buget Finanţe
Colectie
Afisare