PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 113 din data de 13.06.2017 privind aprobarea participarii municipiului Fagaras in calitate de solicitant in cadrul apelului de propuneri de proiecte POCU 2014-2020,

Nr. 113/2017 back

HOTĂRÂREA NR. 113
Din data de 13.06.2017


privind aprobarea participarii municipiului Fagaras in calitate de solicitant in cadrul apelului de propuneri de proiecte POCU 2014-2020, Axa prioritara 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apatinand minoritatii roma si acordului de parteneriat intre: Municipiul Fagaras, Colegiul Aurel Vijoli, Scoala Gimnaziala Ovid Densusianu nr. 4, Directia de Asistenta Sociala Fagaras, Asociatia europeana pentru o viata mai buna, Asociata Romilor din Fagaras, si Organizatia Cercetasii Romaniei, in proiectul cu titlul: Măsuri integrate dedicate zonelor marginalizate Combinat şi Galaţi din Făgăraş MySMIS 113550

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință extraordinară,

Analizând referatul nr. 16.398 din 08.06.2017 prin care se propune aprobarea privind participarii municipiului Fagaras in calitate de solicitant in cadrul apelului de propuneri de proiecte POCU 2014-2020, Axa prioritara 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apatinand minoritatii roma si acordului de parteneriat intre: Municipiul Fagaras, Colegiul Aurel Vijoli, Scoala Gimnaziala Ovid Densusianu nr. 4, Directia de Asistenta Sociala Fagaras, Asociatia europeana pentru o viata mai buna, Asociata Romilor din Fagaras, si Organizatia Cercetasii Romaniei, in proiectul cu titlul: Măsuri integrate dedicate zonelor marginalizate Combinat şi Galaţi din Făgăraş MySMIS 113550

Ţinând seama de prevederile art.36, din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice – republicata
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată.

 
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Fagaras in calitate de solicitant in cadrul proiectului cu titlul ” Măsuri integrate dedicate zonelor marginalizate Combinat şi Galaţi din Făgăraş” cod mySMIS 113550
Art. 2. Se imputerniceste Primarul municipiului Fagaras pentru a semna documentele aferente proiectului (Declaratii, Acord de parteneriat, Cerere de finantare);
Art. 3. Se aproba modelul Acordului de parteneriat in acest sens;
Art. 4. Se vor aloca sumele necesare de la capitolul 51.02 Autoritati Publice si Actiuni Externe;
Art.5. Se aproba asigurarea alocarii sumelor necesare si angajarea bugetelor/cheltuielilor neeligibile care nu pot fi sustinute din proiect dar sunt necesare pentru implemenatrea proiectului si asigurarea sustenabilitatii masurilor finantate prin acesta;
Art.6 Se aproba asiguararea sustenabilitatii masurilor finantate din proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, Declaratiei privind responsabilitatii sustenabilitatii proiectului si conform Cererii de finantare;
Art.7. Se aproba punerea la dispozitie a spatiilor si facilitatiilor necesare proiectului, pentru implemenatrea acestuia si asigurarea sustenabilitatii masurilor, respectiv camera nr.7 Compartiment implemenatre proiecte de finantare;
Art.8. Se aproba furnizarea de personal si experti, conform Cererii de finantare si bugetului proiectului, precum si alocarea de resurse pentru personalul necesar asigurarii sustenabilitatii masurilor finantate din proiect
Art.9. Se imputerniceste executivul cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art. 10. Prezenta hotatrare va fi afisata spre luare la cunostinta publica si va fi comunicata Biroului economic –financiar, Primarului municipiului Fagaras.


Presedinte de sedinta,                                                                                        Contrasemneaza
MOGOS REMUS MIRON                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,
                                                                                                                     LAURA ELENA GIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, impotriva -, abtineri -,
Consilieri prezenti 16
Consilieri in functie 19.

Prezenta se comunica:
1 ex Prefectura
1 ex Primar
1 ex Secretar
1 ex Biroului economic –financiar
1 ex Compartiment Implementare Proiecte
1 ex Dosar sedinta
1 ex Colectie
1 ex Afișare.