PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 114 din data de 13.06.2017 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de lider de parteneriat si a Serviciului de Asistență Socială Făgăraș

Nr. 114/2017 back

HOTĂRÂREA Nr. 114
Din data de 13.06.2017


- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de lider de parteneriat si a Serviciului de Asistență Socială Făgăraș in calitate de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunitatilor (non-rome) și a acordului de parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Colegiul Național D-na Stanca Făgăraș (Scoala Gimnaziala nr. 7), Gradinița cu Program Prelungit Voinicelul Făgăraș si Gradinita cu Program Prelungit Prichindeii Făgăraș în vederea depunerii proiectului cu titlul ”Dezvoltare comunitară prin măsuri integrate în cartierele 13 Decembrie și Tudor Vladimirescu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, intrunit in sedinta extraordinara

Analizând referatul nr. 16.470 din 08.06.2017 prin care se propune aprobarea participării municipiului Făgăraș în calitate de lider de parteneriat si a Serviciului de Asistență Socială Făgăraș in calitate de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunitatilor (non-rome) și a acordului de parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Colegiul Național D-na Stanca Făgăraș (Scoala Gimnaziala nr. 7), Gradinița cu Program Prelungit Voinicelul Făgăraș si Gradinita cu Program Prelungit Prichindeii Făgăraș.
Urgenta aprobarii proiectului de hotarare fiind justificata de termenul de depunere a cererii de finantare la autoritatea finantatoare, si anume 16.06.2017 pentru Apelul de proiecte 4/ PI 9.ii/ OS 4.
Ţinând seama de prevederile art.36, din Legea nr.215/2001 – legea administrației publice – republicată
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată.

 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Făgăraș în calitate de lider de parteneriat în cadrul apelului de proiecte POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunitatilor (non-rome).
Art. 2. Se aprobă participarea Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș in calitate de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunitatilor (non-rome).
Art.3. Se aproba modelul Acordului de parteneriat intre Municipiului Făgăraș, Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Colegiul Național D-na Stanca Făgăraș (Scoala Gimnaziala nr. 7), Gradinița cu Program Prelungit Voinicelul Făgăraș si Gradinita cu Program Prelungit Prichindeii Făgăraș, Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.4. Se împuterniceste Primarul Municipiului Făgăraș pentru a semna documentele aferente proiectului (Declaratii, Acord de parteneriat, Cerere de finanțare).
Art.5. Se aprobă contributia locala in cuantum de 490.600 lei, in vederea desfasurarii activitatilor proiectului, care va fi alocata din capitolul 51.02 Autoritati Publice si Actiuni Externe. Valoarea totala a proiectului este de 26.521.898 lei, iar valoarea alocata Municipiului Făgăraș este de 24.528.944 lei.
Art.6. Se aprobă asigurarea alocării sumelor necesare și angajarea bugetelor/cheltuielilor neeligibile care nu pot fi susținute din proiect dar sunt necesare pentru implemenatrea proiectului și asigurarea sustenabilității măsurilor finanțate prin acesta conform Ghidului Solicitantului, Declarației privind responsabilității sustenabilității proiectului și conform Cererii de finanțare.
Art.7. Se aprobă punerea la dispozitie a spațiilor și facilităților necesare proiectului, pentru implemenatrea acestuia și asigurarea sustenabilității măsurilor, respectiv camera nr.7 Compartiment implemenatre proiecte de finanțare.
Art.8. Se aprobă furnizarea de personal și experți, conform Cererii de finanțare și bugetului proiectului, precum și alocarea de resurse pentru personalul necesar asigurării sustenabilității măsurilor finantațe din proiect.
Art.9. Se împuternicește executivul cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.10. Prezenta hotărâre va fi afișată spre luare la cunoștință publică și va fi comunicată Biroului economic –financiar, Primarului Municipiului Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MOGOS MIRON REMUS                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                                  Secretarul municipiului,
                                                                                                                                    LAURA ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.
Consilieri în funcție - 19
Consilieri prezenți - 16

Prezenta hotărâre se comunică:
- 1 ex. Dosar de şedinţă
- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Instituţia Prefectului Jud.Braşov
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex. Compartimentului Implementare Proiecte de Finantare
- 1 ex. Biroului economic-financiar
- 1 ex. Serviciului de Asistență Socială Făgăraș
- 1 ex. Colegiul Național D-na Stanca Făgăraș
- 1 ex. Gradinița cu Program Prelungit Voinicelul Făgăraș
- 1 ex. Gradinita cu Program Prelungit Prichindeii Făgăraș
- 1 ex. Afişare.