PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 134 din data de 29 iunie 2017 privind modificarea Organigramei si a statului de functii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras

Nr. 134/2017 back

HOTĂRÂREA nr.134
din data de 29 iunie 2017

 
privind modificarea Organigramei si a statului de functii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în ședință ordinară,

Vazand referatul nr.18.535/2017 prin care se propune modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Tinand seama de prevederile art.XVI din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, ale art.36 alin.(3) lit.(b) din L.215/2001 privind administraţia publică locală si Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, actualizata cu OUG nr.2/2017 si OUG nr.9/2017, art.36 alin.(2) lit."a" si alin.3 lit."b" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, ale cap.IV din OUG nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, OUG nr189/2008 privind managementul institutiilor de cultura, actualizata, aprobata prin Legea nr.269/2009,
În temeiul art.45, alin.(1) si art.115 alin(1) lit „b" din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,
 
HOTĂRĂȘTE :
 
Art.1 – Se aprobă modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca orice alte dispozitii contrare.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras, prin managerul Casei Municipale de Cultura Fagaras și Compartiment Resurse Umane

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                                Secretarul municipiului,
                                                                                                                         LAURA ELENA GIUNCA 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru.
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-19
 
Prezenta hotărâre se comunică:
- 1ex.Dosar de ședință
- 1ex.Colecție
- 1ex.Prefectură
- 1ex.Primar
- 1ex.Secretar
- 1ex.Afișare
- 1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă
- 1ex.Managerul Casei Municipale de Cultura Fagaras
-1 ex.Compartiment Resurse Umane