PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 135 din data de 29 iunie 2017 privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în CF 100356 Făgăraș

Nr. 135/2017 back

HOTĂRÂREA nr.135
din data de 29 iunie 2017

-privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în CF 100356 Făgăraș, proprietatea d-nei Schebesch Monica Antonia, a d-lui Prună C. Corvin și a d-nei Prună Mariana Elena (soție), în calitate de coproprietari, imobil situat în Făgăraș, str. Câmpului
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul cu nr.18807/29.06.2017, prin care se propune aprobarea ca oportună si de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în CF 100356 Făgăraș, proprietatea d-nei Schebesch Monica Antonia, a d-lui Prună C. Corvin și a d-nei Prună Mariana Elena (soție), în calitate de coproprietari, situat în Făgăraș, str. Câmpului, în scopul rezolvării deficitului de teren necesar, în vederea edificării de imobile – locuințe ANL,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, proprietatea d-nei Schebesch Monica Antonia, a d-lui Prună C. Corvin și a d-nei Prună Mariana Elena (soție), în calitate de coproprietari, situat în Făgăraș str. Câmpului, astfel:
- imobil teren intravilan situat în Făgăraș, str. Câmpului, în suprafață de 12.000 mp, înscris în CF nr. 100356 Făgăraș, nr. cadastral 100356, cu date referitoare la teren Categoria folosință "arabil"
Art. 2: Se aprobă demararea procedurii de evaluare a imobilului menționat la art. 1, iar după obținerea Raportului de evaluare, Consiliul Local își rezervă dreptul de a aproba sau nu achiziția imobilului corelată cu modificarea bugetului în acest sens.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                                   Secretarul municipiului,
                                                                                                                           LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-19
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartimentul evidenţă patrimoniu
-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.