PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 138 din data de 5 iulie 2017 privind aprobarea preluării, cu titlu gratuit, de către Municipiul Făgăraș, a corpului de clădire P+2E, identificat în CF nr. 100808-Făgăraș

Nr. 138/2017 back

HOTĂRÂREA nr.138
din data de 5 iulie 2017

- privind aprobarea preluării, cu titlu gratuit, de către Municipiul Făgăraș, a corpului de clădire P+2E, identificat în CF nr. 100808-Făgăraș, sub denumirea de ateliere, din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, Șos. Combinatului, nr.3, domeniul public al Județului Brașov
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă extraordinară,

Analizând referatul Compartimentului Evidență patrimoniu nr.19074/05.07.2017 prin care se propune aprobarea preluării, cu titlu gratuit, de către Municipiul Făgăraș, a corpului de clădire P+2E, identificat în CF nr. 100808-Făgăraș, sub denumirea de ateliere, din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, Șos. Combinatului, nr.3, domeniul public al Județului Brașov, precum și Hotararea Consiliului Județean nr.284/2017 privind acordarea dreptului de folosință, cu titlu gratuit, asupra cospului de clădire, avțnd regimul de înălțime P+2E, identificat în CF nr.100808-Făgăraș, sub denimirea de ateliere, din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, Șoseaua Combinatului, nr.3, domeniul public al Județului Brașov, în favoarea U.A.T. – Municipiul Făgăraș, pe o perioadă de 5 ani, art.874 Cod civil, art.22 din Legea nr.213/1998 și art.23 din Legea nr.7/1996,
Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, litera c, alin. 5 litera a si art.124 din Legea nr.215/2001, republicata,
In temeiul art.45 alin.3 şi 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata, modificată și completată,

HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1. Se aproba preluarea, de către Municipiul Făgăraș, cu titlu gratuit, a corpului de clădire P+2E, identificat în CF nr. 100808-Făgăraș, sub denumirea de ateliere, din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, Șos. Combinatului, nr.3, domeniul public al Județului Brașov.
Art.2. Predarea-primirea imobilului de la art.1, se face pe bază de contract de comodat și proces-verbal de predare-primire, încheiate între părțile interesate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeză Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartiment Evidență patrimoniu.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC ALEXANDRU                                                                          Secretarul municipiului,
                                                                                                                LAURA ELENA GIUNCA
 
Hotărâre s-a adoptat cu 14 voturi pentru
Consilieri în funcție -19
Consilieri prezenți -14
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedintă
1 ex. Colecţie
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Evidență patrimoniu
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
1 ex. Afişare.