PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 143 din data de 31 iulie 2017 privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017

Nr. 143/2017 back

HOTĂRÂREA Nr. 143
Din data de 31 iulie 2017

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă ordinară,

Având în vedere:
- raportul nr. 21825/26.07.2017 și raportul în completare nr. 22249 /31.07.2017 prin care Primarul Municipiului Făgăraş propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017,
- avizele: Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru Servicii publice comerţ şi agricultură, prestări servicii, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și avizul Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală modificată și completată;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Fagaras la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă rectificărea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C"Alte cheltuieli de investiții" formular 04, cu finantare din bugetul local al Muncipiului Făgăraș, conform anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, conform anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C"Alte cheltuieli de investiții" formular 04 cu finantare din bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al Muncipiului Făgăraș, conform anexei nr.4.
Art.5. Anexele 1,2,3 și 4 fac parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic Financiar și Compartimentul Buget.
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER                                                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI
Alexandru Motoc                                                                                                             Laura Elena Giunca
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru
Consilieri în funcție – 19
Consilieri prezenți la ședința ordinară - 15
Se comunică:
Institutiei Prefectului Braşov
Consiliului Judeţean Braşov
Direcţiei Generală Regională a Fianaţelor Publice Braşov
Serviciului Trezorerie Făgăraş
Primarului Municipiului Făgăraş
Secretarului Municipiului
Direcţiei Buget Finanţe
Colectie
Afisare