PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr. 145 din data de 31 iulie 2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Fagaras

Nr. 145/2017 back

HOTĂRÂREA nr. 145
Din data de 31.07.2017

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Fagaras
 
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în ședință ordinară,
 
Văzând referatul nr. 18656/14.07.2017 prin care se propune modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Fagaras,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cult, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement, al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, al Comisiei de turism, relatii externe si integrare europeana, al Comisiei de studii, prognoze economico sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, problemele minoritatilor și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comert si agricultura,
Tinând seama de prevederile art.16 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice si Legii nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, ale Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului precum si a altor prevederi legale in vigoare,
Văzând Hotărârea CSM nr. 11 din 24.05.2017,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit."a" si alin. (3) lit."b" din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale art.45, alin.(1) si art.115 alin. (1) lit „b" din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,
 
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Fagaras, conform anexei nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca orice alte dispozitii contrare.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras prin managerul Clubului Sportiv Municipal Fagaras.
 
Președinte de ședință,                                                                                   Contrasemnează,
MOTOC ALEXANDRU                                                                                 Secretarul Municipiului
                                                                                                                   LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru; împotrivă -; abțineri -;
Consilieri în funcție – 19
Consilieri prezenți – 16
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosar de ședință
-1 ex. Colecție
-1 ex. Prefectura
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Directia Buget-Finanțe
-1 ex. Compartiment evidență patrimoniu
-1 ex. Club Sportiv Municipal Făgăraș
-1 ex. Compartiment evenimente publice informare cetățeni și registratură
-1 ex. Afișare.