PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 133 din data de 29 iunie 2017 privind actualizarea unor suprafeţe şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş

Nr. 133/2017 back


HOTĂRÂREA nr. 133 din data de 29.06.2017

-privind actualizarea unor suprafeţe şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr.18473 din data 26.06.2017 arhitectului şef, prin care se propune actualizarea unor suprafete şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002, necesare înscrierii în evidenţele de carte funciară a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului precum și procesul verbal de inventariere si evaluare nr.18473/2017, Având în vedere prevederile art.78, 105, 106 ale Ordinului nr.700/2014 al ANCPI –privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară Vazând prevederile art.3, din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică precum şi ale HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, În temeiul art.36 alin (2) lit.c) , art.45 alin (3) şi art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 –privind administraţia publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea pozițiilor din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, anexa nr.5 din HCL nr.142/2015 după cum urmează: -pozitiilor 21, 22, 35, 48, 51, 68, 93 vor avea următorul cuprins

0

1

2

3

4

5

6

21

1.3.7.2

Şoseaua Combinatului (intersecţie DJ 104C - Pasaj 13 Decembrie)

Tronson I+II

L=1.336,00 m, l=10,00-variabila S=34.789,00 mp Îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundaţie de balast Semne de circulaţie: Trotuare: - dreapta 2m

1997

2.783.155,20

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c

22

1.3.7.2

Şoseaua Hurez (DJ 104C)

L=1780,00 m l=6,50 m S=31.686,00 mp Îmbrăcăminte asfaltică Fundaţie de balast Semne de circulaţie: Trotuare: - dreapta(balast) L=1780m, l=1m, S=1780m2 - Zonă verde - Canal pluvial

1997

2.275.471,90

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c

35

1.3.7.2

Strada Ghioceilor

L=239,00 m, l=4,00-7,00 m S=3081,00 mp Îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundaţie de balast Guri de scurgere: 2 Semne de circulaţie: Trotuare: - dreapta(asfalt) L=185m,l=2m,S=370m2

Stanga L=185 m, l=1m, S=185 m2

1997

436.468,97

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8,

alin. c

48

1.3.7.2

Strada Trandafirilor

L=1101,00 m, l =3-7,00- m, inclusiv arterele adiacente Stotala=11.873,00 mp Îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundaţie de balast Guri de scurgere,Trotuare: - dreapta(asfalt) l=1 m - stânga(asfalt) l=1 m

1997

3.283.359,42

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c

51

1.3.7.2

Strada 13 Decembrie

L=1142,00 m l=9,00 m S=19.966mp inclusiv artera legatura cu 1 Decembrie 1918 Îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundaţie de pavaj Guri de scurgere: 29 Semne de circulaţie: Trotuare: - dreapta (asfalt) 2,00-4,00 m variabil stânga (asfalt): 2,00-3,00 m variabil - Zona verde: - stânga: dreapta

1997

5.922.286,38

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c

68

1.3.7.3

Strada Octavian Paler

L=310,00 m l=8,00 m

S=5273,00 mp Îmbrăcăminte de beton de ciment Fundaţie de macadam Guri de scurgere: 7 Semne de circulaţie: Trotuare: - dreapta(beton)1,5- 2,5m - stânga (beton) 4 m: - Zona verde: - dreapta - stânga:

1997

997.952,00

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c

93

1.3.7.2

Strada Mihai Viteazul tronson I+II

tronson I+II, L=1.155,00 m

l=9,00 m S=17.953,00 mp. Îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundaţie de balast Guri de scurgere: 34 Semne de circulaţie: Trotuare: - dreapta (asfalt) l=2,00-4,00m, - stanga (asfalt) l= - Zona verde: - dreapta l=1,4 m

1997

3.041.776,79

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c


Art.2. Se aprobă completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, anexa nr.5 din HCL nr.142/2015 cu pozițiile 1471 -1472 după cum urmează:
 

0

1

2

3

4

5

6

1471

1.3.7.2.

Trotuare

intersectie Azotului-Tabacari pana la B-dul Unirii-O.Paler parte nord

Tronson I -D-na Stanca -M.Eminescu L=466,00 m l=4,50 m , S=2.156mp

Îmbrăcăminte de beton de ciment , asfalt . Guri de scurgere, Zona verde

1997

640.320,00

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c

Tronson II –M.Viteazul -Tăbăcari

L=313 m l=6,5 m , S=1.907 mp

Îmbrăcăminte de beton - asfalt . Zona verde

Tronson III- Tăbăcari-Azotului

L=211 m, l=5 m, S=1.237 mp Îmbrăcăminte de beton - asfalt . Guri de scurgere: Zona verde: -

1472

1.3.7.2

Trotuare

intersectie Azotului-Tabacari pana la B-dul Unirii-O.Paler parte sud

Tronson IV- O.Paler-M.Eminescu L=463 m, l=3,80 m, S=2.096 mp

Îmbrăcăminte de beton - asfalt . Zona verde

1997

1.156.200,00

Proprietatea Municipiului Făgăraş Ordonanţa nr. 43/1997, art. 8, alin. c

Tronson V-M.Eminescu- N.Bălcescu L=142 m, l=8-10 m variabil, S=1.662 mp Îmbrăcăminte de pavaj Zona verde

Tronson VI- N.Bălcescu-V.Alecsandri L=270 m, l=8-10 m variabil, S=2.940 mp

Îmbrăcăminte de pavaj.

Tronson VII –V.Alecsandri-Câmpului L=541 m, l=4-6 m variabil, S=2.937 mp Îmbrăcăminte de beton – asfalt, Zona verde


Art.3. Se aprobă înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a bunurilor evidenţiate la art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător conform prevederilor prezentei hotarâri.

Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Făgăraş, prin Secretarul Municipiului, arhitectul şef şi Compartiment evidenta patrimoniu PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
REMUS MOGOS MIRON


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Laura Elena Giunca

 

 

 

Hotararea s-a adoptat cu 19 voturi pentru Consilieri în funcție-19 Consilieri prezenți-19

Prezenta hotarare se comunica:

  • 1 ex. Dosarul de sedinta - 1 ex. Colectie
  • 1 ex. Prefectura - 1 ex. Primar
  • 1 ex. Directia Economica - 1 ex Secretar
  • 1 ex Compartiment evidenta patrimoniu - 1 ex Arhitect sef
  • 1 ex Consiliul Judetean Brasov