PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 136 din data de 5 iulie 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economicipentru proiectul Reabilitare strada D-na Stanca

Nr. 136/2017 back

HOTĂRÂREA nr.136
din data de 5 iulie 2017

-privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economicipentru proiectul Reabilitare strada D-na Stanca, Municipiul Fagaras, jud. Brasov
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință extraordinară,

Analizând Raportul de specialitate 19.507/05.07.2017 al Biroului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici pentru proiectul "Reabilitare strada D-na Stanca, Municipiul Fagaras, jud. Brasov",
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit c, alin. 4 lit d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin 1 și art. 115 alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai proiectului Reabilitare strada D-na Stanca, Municipiul Fagaras, jud. Brasov cuprinși în anexa 1 la prezenta hotărâre, sursa de finanțare fiind bugetul local, iar suma alocata este 1.800.000 lei.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Birou Investiţii şi Achiziţii Publice.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC ALEXANDRU                                                                          Secretarul municipiului,
                                                                                                              LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărâre s-a adoptat cu 14 voturi pentru
Consilieri în funcție -19
Consilieri prezenți -14
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedintă
1 ex. Colecţie
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Birou Investiţii şi Achiziţii Publice
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
1 ex. Afişare.