PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 137 din data de 5 iulie 2017 privind reapartamentare imobil Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş

Nr. 137/2017 back

HOTĂRÂREA nr.137
din data de 05.07.2017


-privind reapartamentare imobil Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş ( Policlinică-Ambulatoriu de specialitate )

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă extraordinară,

Având în vedere Referatul cu nr.19498/05.07.2017 al Compartimentului de urbanism,amenajarea teritoriului şi energetic , prin care se propune reapartamentare imobil Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş-şi Policlinică-Ambulatoriu de specialitate )identic cu cel înscris în CF.11963-Făgăraş cu nr.cad.884,884-C1—5-U1,
Ţinând seama de prevederile art.95 alin.1-2 şi art.119 alin.1 al Ordinului nr.700 din 9 iunie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară şi art.879,880 din Codul Civil,
În temeiul art.36 alin(.2) lit.c ; alin.(5) lit c şi ale art. 45 alin. (3) lit. şi 115 alin(.1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă reapartamentare imobil Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş ( Policlinică-Ambulatoriu de specialitate ), identic cu cel înscris în CF.11963-Făgăraş cu nr.cad.884,884-C1—5-U1 conform documentaţiei tehnice cu nr.51/2017, întocmită de PF ing.ARSU COSTICĂ.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul de urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC ALEXANDRU                                                                                               Secretarul municipiului,
                                                                                                                                   LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru
Consilieri in functie- 19
Consilieri prezenti - 14

Prezenta hotărâre se comunică:
1ex. dosarul de şedinţă
1ex. colecţie
1ex. Prefectură
1ex. Primar
1ex. Secretar
1ex. Afişare
1 ex.Compartimentul de urbanism,amenajare teritoriului,energetic,
1 ex. Arhitect sef