PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 139 din data de 5 iulie 2017 privind trecerea in patrimoniul Municipiului Fagaras a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea retea apa Dn160 mm ()

Nr. 139/2017 back

HOTĂRÂREA nr.139
din data de 05.07.2017

-privind trecerea in patrimoniul Municipiului Fagaras a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea retea apa Dn160 mm si bransamente str.Negoiu din Municipiul Fagaras " – în valoare de 484.440,95 lei prin modificarea pozitiei 183 din inventarul domeniului public al municipiului, valoarea rezultată din realizarea investiției
Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in sedinta extraordinara ,

Vazand referatul nr.19.527 din 05.07.2017 al Biroului Achizitii si investitii privind propunerea de trecere in patrimonial municipalitatii a mijloacelor fixe aferente "Reabilitarea retea apa Dn160 mm si bransamente str.Negoiu din Municipiul Fagaras " – in valoare de 484.440,95 lei prin modificarea pozitiei 183 din inventarul domeniului public al municipiului – proces verbal de receptie nr. 1664/28.01.2016.-obiectiv realizat din Fondul IID, a HCL nr.47din 2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Fagaras in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Asociatia de Apa "Sibiu ,
In conformitate cu prevederile alin (8) ,art. 43 , cap. V " Finantarea serviciilor de utilitati publice " din Legea nr. 51/08.03.2006, servicii comunitare de utilitati publice , actualizata prin care tarifele pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice se aproba prin hotarari ale autoritatile deliberative ale unitatilor administrative – teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice , in numele sip e seama unitatilor administrative –teritoriale membre,
In conformitate cu prevederile art. 16,alin.3 ,lit.d) si art. 21 ,alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Asociatia de Apa " Sibiu.
In temeiul art . 36 al. 2 lit d, alin 6 lit . a pct. 14 si ale art. 45 alin 1, art .115 alin 1 lit b. din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aproba trecerea in patrimoniul Municipiului Fagaras a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea retea apa Dn160 mm si bransamente str.Negoiu din Municipiul Fagaras " – in valoare de 484.440,95 lei, determinând modificarea pozitiei 183 din inventarul domeniului public al municipiului, valoarea rezultată din realizarea investiției din Fondul IID.
Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Directia Buget-Finanțe și Biroului Achizitii si investitii.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC ALEXANDRU                                                                                             Secretarul municipiului,
                                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 14 voturi pentru
Consilieri in functie – 19
Consilieri prezenti – 14
 
Prezenta hotarare se comunica :
1ex. Dosar de sedinta
1ex. Colectie
1ex Prefectura
1ex. Primar
1ex Secretar
1ex Directia Buget-Finanțe
1ex. Biroul Achizitii si investitii
1 ex . Afisare