PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Sedinta extraordinara de indata a CL Fagaras - 06.01.2021, ora 12

DISPOZIŢIA NR.2 din data de 6 ianuarie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă extraordinară - de îndată pentru data de miercuri, 6 IANUARIE 2021, orele 12,00


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

     Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i) şi (2), art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), lit. b, alin.(4), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.i, lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

     Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă extraordinară- de îndată pentru data de miercuri, 6 IANUARIE 2021, orele 12,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziţie, care face parte integrante din aceasta.
     Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.
     Art. 3. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.
     Art. 4. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
     Art. 5. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetăţeni şi Registratură în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor Municipiului Făgăraş prin afişare la sediul instituţiei şi Compartimentului Asociaţii de Proprietari teritoriale

Anexă la Dispoziţia nr.2/2021 PROIECTUL ORDINII DE ZI


a Şedinţei extraordinare - de îndată a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de miercuri, 6 IANUARIE 2021, orele 12,00

     1.    Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.500.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea golurilor de casă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

     2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al anului 2020, precum şi acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

     3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

     4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş începând cu anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu