PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele României
Senatul României
Camera deputatilor
Guvernul României
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Buget 2015 / Bilant PMF

     BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018
 
     BILANTUL CONTABIL (DARE DE SEAMA) LA SFARSITUL ANULUI 2014

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 21
Din data de 13.02.2015
 

- privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2015

     Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă ordinară,
     Având în vedere Raportul nr. 3232/09.02.2015 prin care Primarul Municipiului Făgăraş, aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Făgăraş pe anul 2015,
     Avand in vedere dezbaterea publica din data de 16.01.2015, publicarea proiectului de buget atât în format electronic cât și hârtie în data de 09.01.2015, la care nu s-au inregistrat contestatii, amendamente, sugestii in termenul legal, in comformitate cu prevederile art.4, art.6 și art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
     Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerţ şi agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş;
     Ţinând seama de următoarele:
- Legea nr. 186/30.12.2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015;
- adresele M.F.P. – D.G.R.F.P. Braşov cu nr. BVR_TRZ000312/13.01.2015 si nr. BVR_TRZ000697/20.01.2015 prin care a fost repartizat pe unitati administrativ- teritoriale sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local precum si nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al municipiului Fagaras, nr. BVR_TRZ000889/26.01.2015 prin care s-a repartizat sumele defalcate din TVA pentru finantarea chletuielilor descentralizate la nivelul municipiului Fagaras, respectiv adresa nr. BVR_TRZ000914/27.01.2015 prin care s-a repartizat pe trimestre a sumelor defalcate din TVA,
     În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
     În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :
 

     Art.1 Se aprobă bugetul local al Municipiului Făgăraş, lista obiectivelor de investiţii, conform anexelor 1,2,3 si 3.1.
     Art.2 Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, lista obiectivelor de investiţii, conform anexelor 4,5,6 şi 6.1.
     Art.3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 2.096,89 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
     Art.4. Anexele 1;2;3;3.1;4;5;6 si 6.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe, Direcţia Administraţiei Publice Locale, Biroul Proiecte, Achiziţii şi Investiţii, Poliţia Locală, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Instituţiile de învăţământ cu personalitate juridică, Muzeul Tării Făgăraşului, Casa Municipală de Cultură, Spitalul Municipal, Club Sportiv Municipal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI
Marius Ioan Solomon                                                         Laura Elena Giunca

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 15 voturi pentru şi se comunică:
- Institutia Prefectului Braşov
- Consiliul Judeţean Braşov
- Direcţia Generală Regională a Fianaţelor Publice Braşov Serviciul Trezorerie Făgăraş
- Primarul Municipiului Făgăraş
- Secretarul Municipiului
- Direcţia Buget Finanţe
- Poliţia Locală Făgăraş
- Serviciul Public de Asistenţă Socială Făgăraş
- Instituţiilor de învăţământ cu personalitate juridică
- Muzeul Tării Făgăraşului „Valeriu Literat”
- Casa Municipală de Cultură Făgăraş
- Spitalul Municipal Făgăraş
- Clubul Sportiv Municipal
- Colectie
- Afisare

Cod: F - 50
 

     BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018
 
     BILANTUL CONTABIL (DARE DE SEAMA) LA SFARSITUL ANULUI 2014

 

 

 

Proiect HCL

PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2015


 

Anexa 1 - Executie 2014 - Proiect buget local 2015


 

Anexa 2 - Proiect investitii 2015 Progr Dezv lista scurta 2015


 

Anexa 2.1 - Proiect investitii 2015 excedent


 

Anexa 3 - Executie 2014 - Proiect buget vp subv 2015


 

Anexa 4 - Proiect investitii buget vp subv 2015


 

 

 

 

Notă: Documentele însoţite de sigla  sunt în format PDF şi necesită instalarea aplicaţiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Pentru descarcarea documentelor în format PDF, click dreapta pe link si alegeti optiunea  Save Target As...
Aplicatia se poate descarca gratuit. Click aici: 

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro