PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele Romāniei
Senatul Romāniei
Camera deputatilor
Guvernul Romāniei
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Decl. de interese (Lege)

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizata*)
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice

si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
(aplicabilă cu data de 25 noiembrie 2007*)
EMITENT: PARLAMENTUL
 

------------
*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra Neamt pana la data de 25 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003; LEGEA nr. 114 din 7 aprilie 2004; LEGEA nr. 171 din 14 mai 2004; LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004; LEGEA nr. 359 din 8 septembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 10 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 3 martie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006; LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 119 din 21 decembrie 2006; LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Extras

 

 ART. 111
 

(1) Persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu vor depune o declaratie de interese, pe propria raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul sau functia publica pe care o exercita.
(2) Functiile si activitatile care se includ in declaratia de interese sunt:
a) calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale;
b) functia de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societatilor nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor ori al altor organizatii neguvernamentale;
c) calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale;
d) calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1), care nu indeplinesc alte functii sau nu desfasoara alte activitati decat cele legate de mandatul sau functia pe care o exercita, depun o declaratie in acest sens.

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro