PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele României
Senatul României
Camera deputatilor
Guvernul României
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Regulament de organizare


 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FAGARAS
 


CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Click aici pentru tot regulamentul ...


     Art.1 In conformitate cu prevederile dispozitiilor Art. 36 (2) lit. „a” si Art. 36 (3) lit. „b” din Legea 215/2001 republicata in 2007 – Legea administratiei publice locale, Consiliul local aproba la propunerea primarului Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
     Art.2 (1) Primaria municipiului Fagaras se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata in 2007 si ale prezentului Regulament de organizare si functionare.
(2) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras a fost reorganizat prin HCL nr.13 din 30.01.2012 şi aprobată structura conform H.C.L.nr.82/2004.
Art.3 Administratia publica In unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza In temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
     Art.4 (1) Primaria municipiului Fagaras, formata din primar, viceprimar, secretar si aparatul de specialitate al Primarului municipiului Fagaras, constituie o structura functionala cu activitate permanenta care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale si asigura realizarea atributiilor stabilite prin legi si alte cate normative.
(2) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate, cuprinde structuri functionale – directii, servicii, birouri si compartimente.
(3) Structurile functionale organizate In functie de specificul atributiilor nu au capacitate decizionala, avand competente de a fundamenta, prin studii, rapoarte, referate, alte documentatii de domeniu, procesul decizional al Consiliului local al Municipiului Fagaras, al Primarului Municipiului Fagaras, inclusiv sub aspectul participarii la elaborarea proiectelor, actelor administrative, normative sau individuale, potrivit regulilor procedurale stabilite.

     Art.5 (1) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras ii este subordonat Primarului, care il conduce si raspunde de buna functionare a acestuia.
(2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegata prin dispozitie a Primarului municipiului Fagaras, viceprimarului sau altor persoane, in conditiile legii.
     Art.6 (1) Organigrama, statul de functii si numarul de personal se aproba, in conditiile legii, prin hotararea Consiliului local Fagaras, la propunerea Primarului municipiului Fagaras.
(2) Prin organigrama se stabileste sistemul relational si ierarhic, de conducere, coordonare si control dintre structurile componente aparatului de specialitate si dintre acestea si conducerea executiva a primarului si consiliului local al municipiului Fagaras.
     Art.7 (1) Primarul si viceprimarul municipiului Fagaras asigura conducerea, coordonarea si controlul activitatii structurilor aparatului de specialitate, potrivit reprezentarii grafice din organigrama si actelor normative In vigoare.
(2) Colaborarea si legatura intre compartimentele aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras se asigura de conducatorii acestora, iar cele ce privesc relatiile cu Guvernul Romaniei, ministere, celelalte autoritati sau institutii ale administratiei publice centrale, cu institutia Prefectului, consilii judetene, consilii locale se realizeaza numai prin primar, viceprimar sau secretarul municipiului.
(3) Compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras isi acorda reciproc asistenta tehnica, juridica sau de orice alta natura.
     Art.8 (1) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras cuprinde doua categorii de personal, dupa cum urmeaza:
 functionari publici carora le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata in 2007 si ale Legii nr.7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata in 2007
 personal contractual angajat pe baza de contract individual de munca, care nu are calitatea de functionar public si caruia Ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 477/2004 – codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
(2) Dispozitiile prezentului regulament se aplica atat functionarilor publici, cat si personalului contractual.
     Art.9 (1) Coordonarea directiilor, serviciilor si compartimentelor se realizeaza de catre directorii executivi, arhitectul sef, sefii de servicii si birouri, care organizeaza, controleaza si raspund de activitatea functionarilor publici si a personalului contractual aflati In subordinea lor, conform organigramei.
(2) Directorii executivi, arhitectul sef, sefii de servicii si birouri colaboreaza Intre ei, precum si cu serviciile publice comunitare locale aflate sub autoritatea Consiliului local al Municipiului Fagaras, cu autoritatile administratiei publice locale din judet, autoritatea administratiei publice locale judetene si cu sefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate organizate la nivelul judetului, In scopul de a asigura Indeplinirea competentelor primariei municipiului Fagaras, In conditii de legalitate, oportunitate si eficienta.
     Art.10 (1) Prezentul regulament stabileste procedura de desfasurare a activitatii institutiei si atributiile personalului de specialitate al Primarului municipiului Fagaras.
(2) Primarul poate propune Consiliului local Infiintarea si organizarea in cadrul structurii sale si a altor servicii pe domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, In conditii de eficienta.

 

Click aici pentru tot regulamentul ...

 

 

 


Notă: Documentele însoţite de sigla  sunt în format PDF şi necesită instalarea aplicaţiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Pentru descarcarea documentelor în format PDF, click dreapta pe link si alegeti optiunea  Save Target As...
Aplicatia se poate descarca gratuit. Click aici: 
 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro