PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele României
Senatul României
Camera deputatilor
Guvernul României
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Organigrama primariei

  Organigrama aparatului propriu al primarului

 

HOTĂRÂREA NR. 163
din data de 27.11.2014


- privind reorganizarea si modificarea Organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitatea ale Primarului Municipiului Făgarăş


    Consiliul Local al Municipiului Făgăraş , întrunit în şedinţă ordinară,
    Văzând referatul nr. 22.811/22.09.2014 privind reorganizarea si modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitatea ale Primarului Municipiului,
    Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Brasov nr.3378/2014 prin care se comunica numarul maxim de posturi pentru anul 2014,
    Tinand seama de avizul nr.43493/2014 conexat cu nr.43492/204 al ANFP Bucuresti,
    Vazand avizele favorabile ale Comisiei pentru servicii publice, pentru comert si agricultura, al Comisiei de turism, relatii externe si integrare europeana, al Comisiei pentru administrtie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respecatarea drepturilor si libertatiilor cetatenesti, problemele minoritatilor, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, reanalizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si al Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement,
    În conformitate cu prevederile art.2 alin(3), art.13 alin.(1), art.87, art.99 alin (2), (3) si (5), art.100, art.107 si ale art.112 din L.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, ale art.XVI din L.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, ale art.36 alin.(3) lit.(b) din L.215/2001 privind administraţia publică locală, OUG nr 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr 273/2006 privind finanţelor publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare,aprobata cu modificari prin Legea nr.13/2011, Ordinul nr.78/2011 privind procedura de transmitere a solicitarilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a Ministerelor si ale OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
    În temeiul art.45, alin.(1) si art.115 alin (1) lit.”b”, din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,
 


HOTĂRĂŞTE :
 


Art.1 – Se aprobă reorganizarea si modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras, potrivit anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul resurse umane.


Presedinte de şedinta,                                                                          Contrasemneaza
POPARAD GHEORGHE COSMIN                                                     Secretarul municipiului,
                                                                                                                 GIUNCA LAURA ELENA

 

  Organigrama aparatului propriu al primarului

 

Notă: Documentele însoţite de sigla  sunt în format PDF şi necesită instalarea aplicaţiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Pentru descarcarea documentelor în format PDF, click dreapta pe link si alegeti optiunea  Save Target As...
Aplicatia se poate descarca gratuit. Click aici: 

  

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro