HOTĂRÂREA NR. 36 din data de 28.02.2017 - privind aprobarea procedurilor de recrutare şi selecţie al Consiliului de Administraţie la SC SALCO SERV SA Făgăraş, al Consiliul de Administraţie la S.C. NIT

Nr. 36/2017 back

HOTĂRÂREA NR. 36 din data de 28.02.2017
privind aprobarea procedurilor de recrutare şi selecţie al Consiliului de Administraţie la SC SALCO SERV SA Făgăraş, al Consiliul de Administraţie la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş, precum şi al Consiliul de Administraţie la S.C. PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE S.R.L. Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei corporative

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

     Reţinând prevederile HOTĂRÂREA NR. 4/31 ianuarie 2017 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş, la Consiliul de Administraţie la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş, precum şi la Consiliul de Administraţie la S.C. PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE S.R.L. Făgăraş
     Văzând Hotărârea Consiliului Local NR. 14 din data de 31.01.2017 privind iniţierea şi desfăşurarea procedurii de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie la SC NITROPARC SRL Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei corporative , ale HOTĂRÂREA NR. 15 din data de 31.01.2017 privind iniţierea şi desfăşurarea procedurii de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie la SC PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SRL Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei corporative si ale HOTĂRÂREA NR. 13 din data de 31.01.2017 privind reluarea desfăşurării procedurii de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie la SC SALCO SERV SA Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei corporative
     Ţinând seama de Avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico- sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
     Ţinând cont de prevederile art. 2, pct. 2, lit. b, art. 2, pct. 3, Ut. b, art. 3, pct. 2, lit. b, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată şi art 8-10, art 19, art 28 HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentruaprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
     în temeiul dispoziţiilor art. 3, art. 4, pct. 2, art. 10, art.36, alin. (2), lit."d", alin. (6), lit."a" pct. 14, ale art. 37, ale art.45, alin. (1), art. 115 alin. (1), lit. b şi ale art. 123, alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă procedura de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie la SC SALCO SERV SA Făgăraş cuprinzând identificarea condiţiilor minime pentru fiecare post - în număr de 5, şi a matricii Consiliului de Administraţie, conform documentaţiei nr. 6065/1/24.02.2017 depuse de SC ARC CONSULTING, ce se constituie în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă procedura de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie la SC NITROPARC SRL Făgăraş cuprinzând identificarea condiţiilor minime pentru fiecare post - în număr de 3 şi a matricii Consiliului de Administraţie, conform documentaţiei nr. 6065/2/24.02.2017 depuse de SC ARC CONSULTING, ce se constituie în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă procedura de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie la SC PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SRL Făgăraş cuprinzând identificarea condiţiilor minime pentru fiecare post - în număr de 3 şi a matricii Consiliului de Administraţie, conform documentaţiei nr. 6065/3/24.02.2017 depuse de SC ARC CONSULTING, ce se constituie în anexa 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. în situaţia în care procedura de recrutare şi selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească, candidaţii selectaţi, evaluaţi şi recrutaţi pe oricare dintre proceduri îşi asumă eventualele riscuri fiind informaţii de autoritatea tutelară, Municipiul Făgăraş pe cale de consecinţă fiind exonerat de răspundere, urmând a proceda în speţă fie la numirea unui provizorat fie la declanşarea unui noi proceduri de recrutare conform dispoziţiilor legale.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin SC ARC CONSULTING în calitate de prestator în baza contractului de servicii.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
LUP LUCIAN GHEORGHE

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentruConsilieri in funcţie 19
Consilieri prezenţi 19

                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                                    Secretarul Municipiului
                                                   LAURA ELENA GIUNCA
 
Prezenta hotărâre se comunică :
1 ex. Instituţiei Prefectului Braşov
1 ex. Primar 1 ex. Secretar
1 ex. Director SC SALCO SERV SA
1 ex Director SC NITROPARC SRL Făgăraş
1 ex Director SC PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SRL Făgăraş
1 ex. Pagina internet a primăriei şi a SC SALCO SERV SA
1 ex. Pagina internet a primăriei şi a SC NITROPARC SRL
1 ex. Pagina internet a primăriei şi a SC PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SRL Făgăraş
1 ex. Dosar şedinţa
1 ex. Colecţie 1 ex. Afişare
1 ex SC ARC CONSULTING - Cluj Napoca, str Ion Meşter nr. 1/75,jud. Cluj
Cod:F-50