HOTĂRÂREA Nr 35 Din data de 28.02.2017 Privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotarari pentru trecerea imobilului - drum cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraş, di

Nr. 35/2017 back

HOTĂRÂREA Nr 35
Din data de 28.02.2017

Privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotarari pentru trecerea imobilului - drum cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraş, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului- CNADNR, în domeniul public al Municipiului Făgăraş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.


Având in vedere:

     Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras în calitate de iniţiator la proiectul de hotarare privind trecerea imobilului - drum cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraş “ , din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului- CNADNR, în domeniul public al Municipiului Făgăraş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş precum şi raportul nr. 5965/1/28.02.2017 al Secretarului Municipiului Făgăraş prin care expune modalitatea de a solicita trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii administrative-teritoriale
     A dresa nr. 553403/201J//5965/2017 a Ministerului Finanţelor Publice
     Prevederile art 9 alin 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată
     Prevederile Titlului VI art 858 şi ale art 860 alin 3 din Noul Cod Civil,
     HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
     Avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
     în temeiul art 36, alin. 2, lit.c) şi alin. 5, precum şi art. 45, a lin. 3, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind admnistraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 


Art.1. Se solicită Guvernului României emiterea unei hotarari pentru trecerea imobilului - drum cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraş , din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului- C.N.A.D.N.R., în domeniul public al Municipiului Făgăraş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integranţă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotararea se va comunica Instituţiei Prefectului Braşov respectiv Consiliului Judeţean pentru a inainta propunerea de act normativ Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
•    Instituţiei Prefectului
•    Primarului Municipiului
•    Secretarului Municipiului
•    Guvernului României
•    Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene
•    Ministerului Transporturilor
•    Instituţiei Prefectului pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
•    Consiliul Judeţean Braşov
•    Colecţie
•    Dosar şedinţă
•    Afişare
 

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru;1 vot abţinere, - impotriva Consilieri in funcţie 19
Consilieri prezenţi 19