HOTĂRÂREA nr.30 din data de 28 februarie 2017 - privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr.416 /2001, vizând ajutoarele pentru înmormântare

Nr. 30/2017 back

HOTĂRÂREA nr.30
din data de 28 februarie 2017
 
- privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr.416 /2001, vizând ajutoarele pentru înmormântare

 
                     Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în ședință ordinară,
 
      Văzând referatul nr.426 din data de 17.02.2017 al Serviciului Public de Asistenţă Socială, privind propunerea de stabilire a plafonului maxim al ajutoarelor de înmormântare pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social precum şi pentru persoanele fără adăpost şi fără aparţinători,
     Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea, al  Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,domeniului public şi privat al municipiului,
     În conformitatre cu prevederile art.28, alin.(4)  din Legea nr. 416 /2001, republicată privind venitul minim garantat, ale H.G.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea nr.416 /2001,
     În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215 /2001 actualizată, modificată și completată,
 
HOTĂRĂŞTE :
 
Art.1–Se aprobă acordarea ajutorului cu înmormântarea asigurat familiei beneficiare de ajutor social în cuantumul stabilit prin dispoziţie a primarului,în cuantum de maxim 1000 lei.
Art.2 –Se aprobă acordarea unei sume stabilită prin dispoziţie a primarului pentru achiziţionarea materialelor necesare înmormântării şi a locului de veci pentru persoanele fără adăpost şi fără aparţinători decedate în spital sau pe raza municipiului, cuantumul fiind maxim 1000 lei.
Art.3. –La data adoptării prezentei hotărâri se revocă prevederile H.C.L. nr. 48 din data de 28.03.2013.
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
 LUP LUCIAN GHEORGHE                                                                     Secretarul municipiului,
                                                                                                                    LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
 
 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 19 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -19
           
            Prezenta hotarare se comunica:
            -1ex.dosar de sedinta
            -1ex.colectie
            -1ex.Prefectura
            -1ex.Primar
            -1ex.Secretar
            -1ex.Serviciul Public de Asistenţă Socială
            -1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
            -1ex.afisaj
           
Cod:F-50