HOTĂRÂREA nr.31 din data de 28 februarie 2017 -privind aprobarea efectuării schimbului de locuinţă  între d-na Stanimir Andreea -Ştefania din str. Cîmpului, bl. J, ap. 18 ANL şi locuinţa, din str. Cî

Nr. 31/2017 back

HOTĂRÂREA nr.31
din data de 28 februarie 2017

-privind aprobarea efectuării  schimbului de locuinţă  între d-na Stanimir Andreea -Ştefania
 din str. Cîmpului, bl. J, ap. 18 ANL şi locuinţa
din str. Cîmpului, bl. J, ap. 10 ANL - vacantă

 
                                                      
                         CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
                                  întrunit în ședință ordinară,
 
     Analizând referatul Compartimentului evidenta patrimoniu (concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta  nr.5597 / 21.02.2017 prin care se propune aprobarea efectuării  schimbului de locuinţă  între d-na Stanimir Andreea -Ştefania din str. Cîmpului, bl. J, ap. 18 ANL şi locuinţa din str. Cîmpului, bl. J, ap. 10 ANL – vacantă,
     Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,
     Având în vedere  prevederile cap.III art.15, alin 18 alin 20 din Hotărârea nr. 962 /2001 - privind aprobarae Normelor  metodologice pentru punere  în aplicare  a prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agenţiei  Nationale pentru Locuinţe cooroborat cu art . 8 alin 6 din Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agenţiei  Nationale pentru Locuinţe,
     Văzând prevederile art. 36 alin 2 lit c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată și completată,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
            Art. 1. Se aprobă schimbul de locuinţă între d-na Stanimir Andreea -Ştefania din str. Cîmpului, bl. J, ap. 18 ANL - titulară a contractului de închiriere nr. 37393 din data de 13.12.2016 şi locuinţa din str. Cîmpului, bl. J, ap. 10 ANL – vacantă, locuințele fiind de aceeași categorie-apartament 2 camere.
Art. 2. Pentru contractul de inchiriere existent se va intocmi act aditional care sa cuprinde modificarea avizată.
Art. 3.  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Fagăraş, prin Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta  bunuri.
 
         
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
         LUP LUCIAN GHEORGHE                                                            Secretarul municipiului,
                                                                                                         LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri in functie –19
Consilieri prezenti –19
 
Prezenta hotărâre se comunică:
 
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Direcţia Buget-Finante
-1 ex. Compartiment Evidenta patrimoniu
-1 ex. Comp. Juridic
-1 ex. Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.
 
   
Cod:F-50