HOTĂRÂREA nr.32 din data de 28 februarie 2017 -privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte,  sit

Nr. 32/2017 back

HOTĂRÂREA nr.32
din data de 28 februarie 2017
 
-privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru  locuinţele  construite  din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte,  situate in Municipiul Fagaras,
str. Cimpului, blocurile A,B, C şi D  şi recalcularea chiriei pentru titularii  contractelor de inchiriere care  împlinesc vârstra de 35 ani în cursul anului

 
                                                      
                         CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
                                     întrunit în ședință ordinară,
 
            Analizând referatul nr. 5244  din 17.02.2017 prin care se propune prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru  locuinţele  construite  din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte,  situate in Municipiul Fagaras, str. Cimpului, blocurile A,B, C şi D  şi recalcularea chiriei pentru  titularii  contractelor de inchiriere care  împlinesc vârstra de 35 ani în cursul anului,
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea, al  Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,domeniului public şi privat al municipiului,
     Având in vedere prevederile art. 8 alin 2, alin 4  si alin 5, art. 11 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea ANL, actualizata,  art. 19^4 din HG nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.152/1998 privind infiintarea ANL, actualizata, ale HG nr. 251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin HG nr. 962/2001,  art. 26, alin 1, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice nr. 1077/2016, al  art. 31 din OUG 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte,
       În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată și completată,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
           Art 1. Se aprobă prelungirea pe o perioada de 1 (un) an a contractelor de inchiriere pentru locuintele construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte,  situate in Municipiul Fagaras, str. Cimpului, blocurile A, B, C şi D  prevazute in anexa nr. 1 incepand cu data de 02.06.2017 pana la data de 01.06.2018.
             Art.2. Prelungirea contractelor de inchiriere intervine in contextul respectarii conditiilor cadru de acces la o locuinta din fondurile ANL si totodata in masura in care chiriasii nu inregistreaza debite pentru neplata chiriei si utilitatilor aferente.
            Art. 3. Pentru titularii de contract care implinesc varsta de 35 de ani, prevazuti in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, chiria se recalculeaza, conform anexei nr. 3 privind calculul valorii nominale a chiriei lunare pentru locuintele ANL aferente blocurilor A, B, C, F, H, I şi J .
Art. 4  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Fagăraş, prin Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta  bunuri.
 
 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
         LUP LUCIAN GHEORGHE                                                            Secretarul municipiului,
                                                                                                         LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri in functie –19
Consilieri prezenti –19
 
 
Prezenta hotărâre se comunică:
 
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Direcţia Buget-Finante
-1 ex. Compartiment Evidenta patrimoniu
-1 ex. Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.
 
 
 
Cod: F-50.