HOTĂRÂREA NR. 33 din data de 28.02.2017 - privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către persoanele fizice

Nr. 33/2017 back

HOTĂRÂREA NR. 33
din data de 28.02.2017 
privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către persoanele fizice

 
             CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţa  ordinară,

     Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 5516/21.02.2017 al Serviciului Venituri Bugetare prin care se propune acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către persoanele fizice,
     Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement,
     Văzând prevederile  art.185 alin.1 lit.b  din Legea nr.227/2015  privind codul de procedura fiscală,
     Având în vedere prevederile art.36, alin.(2), lit.b şi alin.4, lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,
     În temeiul art.45, alin.(2), lit.c şi art.115, alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001, privind administtaţia publică locaşă, republicată, modificată şi completată,

 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.l. Se aprobă acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere contribuabililor persoane fizice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- scutirea de la plata majorărilor de întârziere se aplica pentru toate  creanţele fiscale principale  neachitate la termenele scadente, aflate în sold la 31.12.2016, reprezentând impozitul pe  clădiri, impozitul pe mijlocul de transport, impozitul/taxa folosinţă teren, regularizare taxa  autorizatie contruire 
- vor achita pana la 31.03.2017 toate  creanţele fiscale principale neachitate la termenele scadente,
-vor achita  integral până la data de 31.03.2017, sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a
aplicat amenda, este suspendată.
- amenzile  existente la rolul fiscal vor fi achitate cu prioritate înaintea celorlalte creante fiscale neachitate, respectiv impozitul pe clădiri, impozitul pe mijlocul de transport, impozitul/taxa folosinţă teren, potrivit art.165 alin.2  Cod Procedura Fiscala
 
     Art.2. Scutirea prevazuta la art.1 se va acorda în conditiile stabilite prin procedura prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.3. Prezenta hotărâre  produce efecte juridice  de la data adoptării până la data de 31.03 2017.
       Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Direcţia Buget-Finanţe şi Serviciul Venituri Bugetare.
 
           Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează        
                 LUP  LUCIAN  GHEORGHE                                                 Secretarul Municipiului
                                                                                                              LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri in functie 19
Consilieri prezenti 19
 
 
 Prezenta hotărâre se comunică:
  • 1ex. dosarul de şedinţă
  • 1ex. colecţie
  • 1ex. Prefectură
  • 1ex. Primar
  • 1ex. Secretar
  • 1 ex. Serviciul Venituri Bugetare
  • 1 ex. Massmedia locala
  • 1 ex. Afişaj
 
 
 
Cod: F-50