HOTĂRÂREA nr. 39 din data de 28.02.2017 - privind rezilierea unilaterală pentru cauză de interes public   a Contactului de închiriere nr.8137 din 22.04.2014, a unui spaţiu cu destinaţie cabină fon

Nr. 39/2017 back

HOTĂRÂREA nr. 39
din data de 28.02.2017
 
- privind  rezilierea unilaterală pentru cauză de interes public   a Contactului de  închiriere  nr.8137 din 22.04.2014, a unui  spaţiu cu destinaţie cabină fonică, situat în Făgăraş  str.Ghioceilor nr.1, in cadrul Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure –Făgăraş, conf.art.7 lit.a, art.11 şi art.12 din contract

 
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,
 
     Analizând Referatul Compartimentului  Urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic  nr. 6113        din 27.02.2017   prin care se propune rezilierea  unilaterală pentru cauză de interes  public a Contactului de închiriere  nr.8137 din 22.04.2014 a unui spaţiu  cu destinaţie cabină fonică , situat în Făgăraş  str.Ghioceilor nr.1, in cadrul Ambulatoriului  de specialitate din cadrul Spitalului           Municipal Dr.Aurel Tulbure –Făgăraş,conform art.7 lit.a ; art.11; art.12 din contract, la acest moment spațiul are destinație salină-cameră tratament balnear,
     Având  în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administarea domeniului public şi privat al municipiului şi  al Comisiei pentru administarţia publică locală, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
     Văzând   prevederile art.1550,1552 din  Codul  civil, art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art. 36 alin.2 lit.c,  alin.5 lit.b  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice    locale, republicată ,
     În temeiul art 45 alin.3  şi 115 alin.1 lit.b)  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, modificată și completată,
 
HOTĂRĂŞTE :
 
 Art. 1.Se aprobă rezilierea unilaterală  pentru cauză de interes public  a Contactului de închiriere  nr.8137 din 22.04.2014  a unui spaţiu  cu destinaţie cabină fonică, situat în Făgăraş  str.Ghioceilor nr.1, in cadrul Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure –Făgăraş, conform art.7 lit.a,art.11.art.12 din contract.
Art. 2. Spaţiul prevăzut la art.1 va fi predat  în termen de 15 zile după notificarea prealabilă transmisă chiriaşului., conform art.11 din contractul susmenţionat.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin  Compartimentul  Urbanism, amenajarea  teritoriului  şi energetic.
 
 
 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
         LUP LUCIAN GHEORGHE                                                            Secretarul municipiului,
                                                                                                         LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere
Consilieri in functie –19
Consilieri prezenti –19
 
Prezenta hotărâre se comunică:
 
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartimentul  Urbanism, amenajarea  teritoriului  şi energetic.
-1 ex. Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.
 
 
Cod:F-50