HOTĂRÂREA nr.40 din data de 28 februarie 2017 -privind însuşirea Rapoartelor de evaluare nr. 3/01.02.2017 și nr. 4/01.02.2017 intocmite în vederea achiziționarii a două imobile situate în Făgăraș st

Nr. 40/2017 back

HOTĂRÂREA nr.40
din data de 28 februarie 2017
 
-privind însuşirea Rapoartelor  de evaluare nr. 3/01.02.2017 și nr. 4/01.02.2017  intocmite în vederea achiziționarii a două imobile situate în Făgăraș str. Fochistului, nr.4, respectiv str. 13 Decembrie, bl.12, ap.73.

 
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
întrunit în şedinţă ordinară,
 
     Ținând seama de HCL nr. 178/22.12.2016 prin care s-a aprobat achiziționarea a două imobile situate in Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.12, ap.73, respectiv str. Fochistului, nr.4,
     Analizând Referatul cu nr. 3730/14.02.2017 prin care se propune însușirea Rapoartelor de evaluare, întocmite în vederea achiziționării a două imobile situate în Făgăraș str. Fochistului, nr.4, respectiv str. 13 Decembrie, bl.12, ap.73, precum și numirea Comisiei de negociere, în vederea stabilirii prețului final de tranzacție  a celor două imobile,                                                                                              
     Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea, al  Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,domeniului public şi privat al municipiului,  
     Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală,
     În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
 Art. 1. Se însușesc Rapoartele de evaluare nr.3/01.02.2017 și nr. 4/01.02.2017, anexa nr.1 și nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmite în vederea stabilirii valorii de piață a proprietăților situate în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.12, ap.73, respectiv str. Fochistului, nr.4, de către evaluator autorizat Ec. Dobre Elena, în vederea achiziționării celor două imobile menționate anterior,.
Art. 2: Se numește Comisia de negociere, formată dintr-un număr de 5 membrii, în vederea stabilirii prețului final de tranzacție a celor două imobile menționate la art.1., astfel:
  • Dl.Malene Petru- reprezentant al Consiliului Local Făgăraș
  • Dl.Motoc Alexandru- reprezentant al Consiliului Local Făgăraș
  • 3 reprezentanți ai administrației publice locale, ce urmează a fi numiți prin Dispoziție a Primarului Municipiului Făgăraș.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Birou investiții, achiziții și Compartimentul evidență patrimoniu.
    
 
 
 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
               LUP LUCIAN GHEORGHE                                                                      Secretarul municipiului,
                                                                                                                       LAURA ELENA GIUNCA

 
Hotararea s-a adoptat cu 15 voturi pentru
Consilieri in functie –19
Consilieri prezenti –15
 
 
Prezenta hotarare se comunica :
 
  • 1ex. Dosar de sedinta
  • 1ex. Colectie
  • 1ex Prefectura
  • 1ex. Primar
  • 1ex Secretar
  • 1ex Birou investitii, achizitii
     -     1ex. Compartimentul evidență patrimoniu.
    -      1ex. Afisare
 
  
Cod F -50