HOTĂRÂREA nr.41 din data de 28 februarie 2017 - privind modificarea si completarea art.1, pct.4 și pct.5 la HCL nr. 30/ 21.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de

Nr. 41/2017 back

HOTĂRÂREA nr.41
din data de 28 februarie 2017         
 
- privind modificarea  si completarea art.1, pct.4 și pct.5 la HCL nr. 30/ 21.07.2016 privind numirea  reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică  din municipiul Făgăraş

 
 
    Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în ședință ordinară,,
 
     Analizând referatul nr.5512/21.02.2017 și referatul nr.6024/27.02.2017, prin care se propune modificarea  si completarea art.1, pct.4 și pct.5 la HCL nr. 30/ 21.07.2016, în sensul reducerii numărului de reprezentanți ai Consiliului local în Consiliul de administrație la unităţilor de învăţământ cu profil tehnologic,
     Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,
     Având în vedere prevederile  OMEN 3160/2017- privind modificarea și completare Metodologiei cadru de organizare și funcționarea consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4619/2014 cu modificările şi completările ulterioare, art. 96 alin. (2)  lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
 şi  ale art.36 alin. (2), lit. a şi alin. (6), pct. 4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
     În temeiul art.45 alin  (1) şi (5) şi art. 115, alin. (1), lit b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată și actualizată,
  
                                                             HOTĂRĂŞTE:
 
            Art.I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1, pct.4 și pct.5 al HCL nr. 30/21.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică  din municipiul Făgăraş, ca urmare a modificărilor legislative astfel:
 
                        -     Colegiul ”Aurel Vijoli”:  - 2 reprezentanți:
- d-na Dogaru Cerasela
- dl.Szasz Alexandru
 
                        -      Liceul Tehnologic ”Dr. Ioan Senchea” Fagaras:  - 2 reprezentanți:
- dl. Drăgoiu Tiberiu
- d-na Corșatea Maria
 
Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiul Făgăraş, prin Compartiment monitorizare unități de învățământ și arhiva .
             
    
 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
         LUP LUCIAN GHEORGHE                                                            Secretarul municipiului,
                                                                                                         LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 15 voturi pentru
Consilieri in functie –19
Consilieri prezenti –15
 
Prezenta hotărâre se comunică:
 
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartiment monitorizare unități de învățământ și arhiva
-1 ex. Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.
-1 ex.Celor menționați in hotărâre


Cod:F-50