HOTĂRÂREA Nr. 43 din data de 29 martie 2017 privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017

Nr. 43/2017 back

HOTĂRÂREA Nr. 43
Din data de 29 martie 2017
- privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă ordinară
Având în vedere:
- Raportul nr. 8005/21.03.2017 prin care Primarul Municipiului Făgăraş, propune aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Făgăraş pe anul 2017,
- dezbaterea publică din data de 17.03.2017, privind publicarea proiectului de buget atât în format electronic cât și hârtie în data de 04.03.2017, la care nu s-au inregistrat contestatii, amendamente, sugestii în termenul legal, în comformitate cu prevederile art.4, art.6 și art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
- avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerţ şi agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş;
Ţinând seama de următoarele:
- Legea nr. 6/17.02.2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;
- adresa M.F.P. – D.G.R.F.P. Braşov cu nr. BVR_TRZ-792/22.02.2017 prin care a fost repartizat pe unitati administrativ- teritoriale sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local pentru anul 2017,
- adresa M.F.P. – D.G.R.F.P. Braşov cu nr. BVR_TRZ-828/23.02.2017 prin care s-a repartizat sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș, respectiv adresa nr. BVR_TRZ-1078/14.03.2017 prin care s-a repartizat pe trimestre sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017,
- adresa Consiliul Județean Brașov cu nr. 3663/10.03.2017 prin care ne comunică repartizarea pe UAT Municipiul Făgăras a cotei de 20% din cote defalcate din imozitul pe venit și a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2017,
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă bugetul local al Municipiului Făgăraş, lista obiectivelor de investiţii, conform anexelor 1; 2; 3; 3.1; 3.2 și 3.3.
Art.2 Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, lista obiectivelor de investiţii, conform anexelor 4;5;6;6.1 și 6.2.
Art.3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 16.130,96 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Art.4. Anexele 1;2;3;3.1,3.2,3.3,;4;5;6,6.1,6.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe, Biroul Proiecte, Achiziţii şi Investiţii, Poliţia Locală, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Instituţiile de învăţământ cu personalitate juridică, Muzeul Tării Făgăraşului, Casa Municipală de Cultură, Spitalul Municipal, Club Sportiv Municipal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER                                                                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI
Petru Malene                                                                                                                                       Laura Elena Giunca


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere
Consilieri în funcție – 19
Consilieri prezenți la ședința ordinară - 19
Se comunică:
Institutiei Prefectului Braşov
Consiliului Judeţean Braşov
Direcţiei Generală Regională a Fianaţelor Publice Braşov
Serviciului Trezorerie Făgăraş
Primarului Municipiului Făgăraş
Secretarului Municipiului
Direcţiei Buget Finanţe
Poliţiei Locale Făgăraş
Serviciului Public de Asistenţă Socială Făgăraş
Instituţiilor de învăţământ cu personalitate juridică
Muzeului Tării Făgăraşului „Valeriu Literat"
Casei Municipale de Cultură Făgăraş
Spitalului Municipal Făgăraş
Clubului Sportiv Municipal
Colectie
Afisare
Cod: F - 50