HOTĂRÂREA NR.44 din data de 29 martie 2017 privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal

Nr. 44/2017 back

HOTĂRÂREA NR.44
din data de 29 martie 2017

- privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 8713 din 22.03.2017, prin care se propune aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL - EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local/2017,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Ţinând seama de Legea 273/2006 privind finanţele publice locale art.19,
Văzând dispoziţiile art. 36 alin. (4) lit.a) şi alin. (6) lit.a) pct.1,3,4,5,6, şi 9 din Legea nr. 215 /2001 (republicată), privind administraţia publică locală,
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată.

 
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraş, cuprinse în Anexa nr.1 , în valoare totală de 720.200 lei.
Art.2. Sumele pentru manifestările cuprinse în Anexa nr.1 si pentru care nu s-au alocat sume, se vor stabili de ordonatorul principal de credite pe baza solicitărilor ulterioare ale instituțiilor organizatoare, daca sunt de interes local.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Economică şi Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
MALENE PETRU                                                                                                                                                          Secretarul municipiului,
                                                                                                                                                                                       LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 19 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -19
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex. Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă
-1ex. Direcţia Buget-Finante
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj