HOTĂRÂREA nr.45 din data de 29 martie 2017 privind actualizarea datelor imobilului statie de epurare prin modificarea pozitiei 444 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municip

Nr. 45/2017 back

HOTĂRÂREA nr.45

din data de 29 martie 2017

-privind actualizarea datelor imobilului statie de epurare prin modificarea pozitiei 444 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr.8717 din data 22.03.2017 arhitectului şef, prin care se propune actualizarea datelor imobilului statie de epurare prin modificarea pozitiei 444 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002 , necesar înscrierii în evidenţele de carte funciară a imobilului statie de epurare - bun aparţinând domeniului public al municipiului, Ținând seama de avizul al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Având în vedere prevederile art.78, 105, 106 ale Ordinului nr.700/2014 al ANCPI –privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară Vazând prevederile art.3, alin 4, din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică precum şi ale HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, Vazând documentația cadastrală nr.29/2017, întocmită de PFA Arsu Ghita Costică pentru prima înscriere a imobilului statie de epurare,În temeiul art.36 alin (2) lit.c) și alin (5) lit.c) , art.45 alin (3) şi art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 –privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a bunului – teren în suprafată de 22.863 mp, aferent stației de epurare evidențiat la poz.444 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002, conform proiectului nr.29/2017, ing.Costică Arsu, anexa nr.1, parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea prin detalierea poziției 444 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, anexa nr.4 din HG 972/2002 după cum urmează: 

 

0

1

2

3

4

5

6

441

1.1.1.

Statie de epurare clădire administrativă

Făgăraș, str. Livezii

 

1965

53.261,09

Proprietate Municipiul Fagaras

442

1.1.5

Drum acces platformă

Făgăraș, str. Livezii

1965

1.815,26

Proprietate Municipiul Fagaras

443

1.8.8.

Stație de epurare cu decantor

Făgăraș, str. Livezii

1965

544.128,92

Proprietate Municipiul Fagaras

444

 

Stație de epurare imobil situat în strada Livezii nr.70, compus din

Teren în suprafață de 22.863 mp

1984

1.949.693,71

Proprietate Municipiul Fagaras

Clădire atelier mecanic în suprafață desfășurată de 128 mp

Separator grăsimi în suprafață desfășurată de 125 mp

 

Decantor secundar în suprafață desfășurată de 385 mp

Decantor secundar în suprafață desfășurată de 385 mp

Bazin aerare în suprafață desfășurată de 778 mp

Bazin de contact în suprafață desfășurată de 380 mp

Bazin mineralizare în suprafață desfășurată de 447 mp

Pat uscare în suprafață desfășurată de 391 mp

Deznisipator în suprafață desfășurată de 81 mp

Deznisipator în suprafață desfășurată de 39 mp

Stație suflante în suprafață desfășurată de 29 mp

 

Camin grasimi în suprafață desfășurată de 14 mp

Canal greblă mecanică în suprafață desfășurată de 44 mp

Camin principal intrare în suprafață desfășurată de 13 mp

Stație pompare în suprafață desfășurată de 16 mp

 

Stație pompare în suprafață desfășurată de 26 mp

Stație pompare în suprafață desfășurată de 38 mp

 

Art.3. Se aprobă notarea construcțiilor evidențiate în domeniul public al Municipiului Fagaras la pozițiile 441, 442, 443 și 444 modificat.

Art.4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător conform prevederilor prezentei hotarâri.

Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul municipiului Făgăraş, prin Secretarul Municipiului, Arhitectul şef şi Compartiment evidenta patrimoniu   

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 19 voturi pentru Consilieri in funcţie-19 Consilieri prezenti -19 Prezenta hotarare se comunica:

  • 1 ex. Dosarul de sedinta - 1 ex. Colectie
  • 1 ex. Prefectura - 1 ex. Primar
  • 1 ex. Directia Buget-Finanțe - 1 ex Secretar
  • 1 ex Compartiment evidenta patrimoniu - 1 ex Arhitect sef