HOTĂRÂREA NR.46 din data de 29 martie 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul

Nr. 46/2017 back

HOTĂRÂREA NR.46
din data de 29 martie 2017

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul
„Modernizare, extinderea si optimizarea consumului energetic – Sistem de iluminat public in Municipiul Fagaras"

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere Raportul de specialitate nr 8.550 din 21.03.2017 al Biroului Investitii si Achizitii Publice prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare, extinderea si optimizarea consumului energetic – Sistem de iluminat public in Municipiul Fagaras"
In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit c , si alin 4 lit d, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art.45 alin 1 si art 115 alin 1 lit b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare
 
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aproba indicatorii tehnico – economici ai proiectului „Modernizare, extinderea si optimizarea consumului energetic – Sistem de iluminat public in Municipiul Fagaras"cuprinsi in anexa 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, prin Biroul Investitii si Achizitii Publice.
 
Hotararea s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri in functie- 19
Consilieri prezenti.-19
Prezenta hotarare se comunica:
1 ex. Dosarul de sedinta - 1 ex. Colectie
1 ex. Prefectura - 1 ex. Primar
1 ex. Directia Economica - 1 ex. Afisare
1 ex Birou Proiecte, Achizitii Publice si Investitii
Cod: F-50