HOTĂRÂREA nr.64 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș

Nr. 64/2017 back

HOTĂRÂREA NR. 64
din data de 26 aprilie 2017

-privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în şedinţa ordinară,

Văzând prevederile Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, a adresei nr.62/19.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș sub nr.11.314/20.04.2017, precum și Nota de fundamentare a S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraș,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Ţinând cont de prevederile art. 1,4,5 şi art. 6 din Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a şi ale art. 45, alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș pe anul 2017, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Directorul S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                      Secretarul municipiului,
                                                                                                                                     LAURA ELENA GIUNCA
  
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri în functie-19
Consilieri prezenți la ședința ordinară-17
Prezenta hotărâre se comunică :
1 ex. Dosarul şedinţei
1 ex. Colecţie
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Afişare
1 ex. Directorul S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraș